PROGRAMA ELECTORAL EMPENTA PER PREMIÀ. ELECCIONS MUNICIPALS 2019 PREMIÀ DE MAR.

El Programa Electoral que Empenta per Premià presentem a les Eleccions Municipals de 26 de maig de 2019 és el fruit d'un treball de 5 mesos de contactes amb associacions, col·lectius i particulars.

El document que presenta avui Empenta per Premià es tracta del gruix principal del total del Programa Electoral a l’Ajuntament del nostre poble, donat que al mateix s’incorporaran en breu diverses mesures de important calat social, que s’estan acabant de perfilar.

Igualment, el programa electoral d’Empenta per Premià és un document actiu que romandrà obert fins a l’inici oficial de la campanya electoral, per poder donar cabuda a noves propostes que ens facin els col·lectius amb els que encara tenim reunions pendents, dels propis militants i simpatitzants, o bé de les persones amb qui estem contactant durant les passejades dels diumenges per tots els barris de Premià.

El Programa Electoral que Empenta per Premià presentamos a las Elecciones Municipales de 26 de mayo de 2019 son el fruto del trabajo de 5 meses de contactos con asociaciones, colectvos y particulares.

El documento que presenta hoy Empenta per Premià se trata del grueso principal del total del Programa Electoral que presentaremos al Ayuntamiento de nuestro pueblo, dado que al mismo se incorporarán en breve diversas medidas de importante calado social, que se están acabando de perfilar.

Igualmente, el programa electoral de Empenta per Premià es un documento activo que permanecerá abierto hasta el inicio oficial de la campaña electoral, con el fin de poder dar cabida a nuevas propuestas que nos hagan los colectivos con los que aún quedan reuniones pendientes, de los propios militantes y simpatizantes, o bien de las personas particulares con quienes estamos contactando durante los paseos de los domingos por todos los barrios de Premià.


El programa Electoral en castellano está en proceso de elaboración y en breve será publicado.


Empenta per Premià180 MESURES PER MILLORAR PREMIÀ DE MAR


GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIÓ I SERVEIS INTERNS

La justícia social és la nostra premissa principal. Volem una gestió de govern centrada en exclusivitat als interessos de Premià de Mar i dels Premianencs.

1)      ACCIÓ DE GOVERN:

La nostra acció de govern es centrarà en la millora de les condicions de vida dels Premianencs, dedicant el 100 per 100 de les nostres energies a defensar els interessos de tots els ciutadans i aconseguir recursos per millorar Premià de Mar. És per això que proposem les següents mesures:

1.      Dedicació exclusiva de l’Alcalde a les tasques municipals.
2.      Dedicació dels regidors al 100% a temes locals.
3.   Apropar l’equip de govern a la ciutadania. De manera quinzenal inicialment, els regidors atendran personalment els veïns que ho demanin sobre temes del seu àmbit, prèvia cita per organitzar agendes.
4.      Recuperar la Regidoria de Governació.
5.      Transparència Total de la Institució Municipal. Codi Ètic.
6.      Procurar una distribució dels recursos justa i equitativa.
7.      Governar per a tots els Premianencs respectant drets i obligacions.
8.      Que les inversions es facin tenint en compte el bé general de tots els premianencs.
9.      Que cap projecte d’inversió suposi en cap cas més del 33% de les inversions de Premià de Mar si no està consensuat amb les AA.VV.
10.  Dedicar el màxim esforç a aconseguir ajudes de la resta d’administracions i institucions (Govern Central, Generalitat de Catalunya, Diputació Provincial de Barcelona, Consell Comarcal del Maresme, i altres organismes com la Unió Europea, Institucions públiques i privades, etc.).
11.  Fomentar la participació ciutadana.

2)      CIVISME, CONVIVÈNCIA I SEGURETAT

La convivència entre tots els qui conformem la ciutadania de Premià de Mar deu ser efectiva, en un marc de civisme, respecte per la diversitat i seguretat. L’educació i la presa de consciencia, però també l’exigència d’un comportament cívic i respectuós amb les normatives, seran els eixos de la nostra actuació.
Proposem aprofundir en tres línies d’actuació: l’Educació Cívica; la Seguretat, i la Policia Local, de la qual volem fer una profunda revisió, per tal de dotar-la dels recursos materials, humans i formatius necessaris perquè puguin realitzar la serva fonamental tasca de servei al ciutadà i suport al veí en quants problemes demandi amb solvència, garanties i seguretat. Les nostres propostes son:

EDUCACIÓ CÍVICA:
12.  Recuperar les Jornades d’Educació Viària per els escolars.
13.  Establir jornades d’Educació Cívica per els escolars.
14.  Campanyes de sensibilització i civisme.
15.  Campanyes d’informació sobre l’Ordenança de terrasses dels bars.
16.  Compliment de les Ordenances Municipals (Civisme i Convivència Ciutadana, Terrasses dels bars, Sorolls, Fiscal, Preus Públics, Cementiri municipal, etc.).

POLICIA LOCAL:
17.  Revisar els protocols d’organització i funcionament.
18.  Estudiar les noves necessitats de personal per dotar a la Policia Local de la plantilla adequada per complir amb efectivitat les seves funcions.
19.  Crear la figura del Policia de Barri.

SEGURETAT:
20.  Revisar tots els protocols de seguretat.
21.  Revisar el Pla d’Emergències aprovat, per prevenir hipotètics casos d’emergència.

3)      GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS (RÈGIM INTERN)

En la recerca de millorar l’operativitat i eficiència dels serveis públics i de l’optimització dels recursos econòmics municipals, ens proposem revisar i reorientar el sistema de gestió de serveis municipals i de contractacions de personal. Les nostres propostes son:

22.  Revisar la funció de Primilia Serveis (Premià Serveis Municipals S.L.U.)
23.  Estudiar si la fórmula actual és la més adient per les funcions assignades.
24.  Revisar si les contractacions i els concursos públics els ha de gestionar una empresa municipal o el propi Ajuntament, analitzant les implicacions jurídiques d’ambdues opcions.


COMUNICACIÓ MUNICIPAL

Els canals de comunicació son una eina fonamental en la relació entre l’Ajuntament i el ciutadà i en la projecció exterior del municipi. I la informació plural i veraç és un dret inalienable de la ciutadania. Treballarem per millorar els canals de proximitat i tramitació administrativa i promourem l’activació i creixement dels mitjans de comunicació públics a Premià.

4)      SERVEIS TIC: NOVES TECNOLOGIES, AL SERVEI DEL CIUTADÀ.

Facilitarem la relació entre el ciutadà i l’Ajuntament mitjançant les noves tecnologies de la Comunicació, mantenint i millorant les eines existents i creant nous canals de gestió i comunicació, per facilitar als veïns les seves gestions. Les nostres propostes son:

25.  Revisar els contractes de lloguer i manteniment d’equips informàtics.
26.  Revisar els procediments de programari si és el mes adient i cercar els programes que pugin estalviar temps i recursos.
27.  Revisar les comunicacions informàtiques per veure si són les més adients.
28.  Revisar si estan connectats informàticament tots els edificis municipals i de manera eficient.
29.  WhatsApp com a canal d’informació directe a la ciutadania que ho desitgi.
30.  Implantar Sistemes de Comunicació Interna, com a eina de millora en la relació i benestar laboral dels treballadors municipals.

5)      MITJANS DE COMUNICACIÓ

Uns mitjans de comunicació públics plurals i dotats dels recursos necessaris són un element indispensable en el desenvolupament social, cultural i polític de tota societat. Premià no és menys i volem potenciar tant la quantitat com la qualitat dels mitjans de comunicació al nostre municipi. Les accions que proposem per aprofundir en aquests objectius són:

RÀDIO PREMIÀ DE MAR, EMISSORA MUNICIPAL:
31.  Potenciarem Ràdio Premià de Mar, dotant-la dels recursos humans i tècnics necessaris perquè pugui complir amb efectivitat la seva tasca de servei públic, plural, veraç i dirigit a tots els ciutadans de Premià.
32.  Promourem accions per potenciar el prestigi i reconeixement de Ràdio Premià de Mar com a principal mitjà de comunicació de la nostra localitat i una de les emissores municipals de ràdio pioneres a Catalunya. Amb aquest objectiu:
                                                           a.      Fomentarem l’esperit innovador, d’investigació i de formació radiofònica entre els seus treballadors i col·laboradors.
                                                   b.      Posarem en valor el Patrimoni sonor de l’emissora, digitalitzant-lo i fent-lo assequible a la ciutadania. Igualment, posarem en valor el patrimoni tècnic i tecnològic que s’ha conservat des de la seva creació.
                                        c.      Articularem activitats que fomentin l’apropament de Ràdio Premià de Mar al conjunt de la ciutadania.
33.  Estudiarem mecanismes que ajudin al finançament extern de l’emissora, mitjançant l’obtenció de més i nous ingressos atípics.
34.  Revisarem el seu sistema de gestió; si és el més adequat mitjançant Serveis Primilia o bé recuperant el Patronat específic que garanteixi la seva pluralitat, format per representants de tots els grups polítics del Ple Municipal i professionals.
35.  Revisarem la idoneïtat del trasllat de l’emissora a l’edifici de Can Escoda i estudiarem el seu emplaçament més adient.

ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ:
36.  Potenciarem la creació d’un canal local de TV mitjançant el desenvolupament dels continguts audiovisuals de Ràdio Premià de Mar, rendibilitzant al màxim els recursos, instal·lacions i tecnologies de la mateixa, així com les vies de finançament.
37.  Promourem la creació d’un mitjà escrit local mensual de caràcter generalista sota els criteris de pluralitat i veracitat. Estudiarem les alternatives i possibilitats perquè sigui una opció viable i sòlida.

6)      PROJECCIÓ EXTERIOR

La projecció exterior del nostre poble i de tot el que en ell esdevé és una peça clau en el desenvolupament institucional i econòmic del municipi. De la imatge i percepció externa que donem dependran el nostre prestigi com a poble i moltes decisions que podrien ser beneficioses per Premià de Mar. En aquest sentit, treballarem en aquestes línies d’actuació:

38.  Potenciar i promocionar la imatge i la projecció de Premià a l’exterior.
39.  Promoure convenis amb altres emissores del Maresme per arribar amb certs programes a tot el Maresme.
40.  Crear un vídeo institucional per donar a conèixer Premià de Mar al Maresme i a tot Catalunya.
41.  Potenciar els canals municipals de YouTube, Facebook, Twitter, etc.

TEIXIT SOCIAL, BENESTAR I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Les persones i els vostres problemes i necessitats esteu al centre de la nostra atenció. Des d’Empenta per Premià promourem una distribució dels recursos justa i equitativa i treballarem per garantir el compliment efectiu dels principis de la igualtat d’oportunitats i d’una vida digna per a tots els ciutadans de Premià de Mar.
Fomentarem el contacte amb el ciutadà, el voluntariat i l’associacionisme per a millorar la vida del nostre poble.

7)      LES PERSONES, LA NOSTRA PRIORITAT PRINCIPAL

El propòsit de la nostra acció estarà dirigida a millorar el servei d’atenció a les persones i l’optimització dels recursos existents, generant els mitjans per incrementar la interacció entre tots els actors socials.

El HUB de Serveis Socials és una de les propostes capdavantera i innovadora del nostre programa.

SERVEIS SOCIALS:
42.  HUB DE SERVEIS SOCIALS DE PREMIÀ. Creació d’un espai o multi espai compartit, físic i virtual, per totes les entitats, associacions i ens municipals implicats a nivell social i relacionats amb els serveis a les persones.
43.  Ajudes socials a les persones.
                                                            a.      Per a qui realment les necessita.
                                                            b.      Seguiments sobre el compliment de les normes per a rebre ajudes.

ELS NENS, UNA ATENCIÓ PRIMORDIAL:
44.  Als nens els hi volem oferir un poble amic i segur, un entorn que els ensenyi a conviure i a compartir; una escola que fomenti el respecte, la llibertat i el compromís amb la societat en la que viuen. En aquesta línia, proposem les següents mesures:
                                                            a.      Mantenir la vigilància de la Policia Local a les sortides dels Centres Escolars, per evitar la petita delinqüència, els accidents de tràfic, etc.
                                                            b.      Posar en marxa programes de Seguretat Vial per els més petits.
                                                             c.      Incrementar la seguretat a parcs i instal·lacions urbanes, vigilant especialment la seva neteja, adequació i fent inspeccions periòdiques a mobiliari urbà i parcs infantils.
                                                            d.      Mantenir l’obertura dels Centres Escolars fora de l’horari lectiu i promoure la d’aquells que encara no ho fan, per activitats esportives, formatives i culturals.
                                                            e.      Estudiar la possibilitat de mantenir activitats durant els períodes de vacances, en un lloc segur per els nens, per facilitar la conciliació familiar (Veure apartat proposta Hub Oci-Educatiu al solar de Metalogenia).
                                                              f.      Millorar l’Educació per a la Salut, amb programes i campanyes sobre hàbits alimentaris, higiene bucodental, sexualitat, alcohol, drogues, etc.
                                                            g.      Prevenir situacions de penúria de nens amb dificultats socials, mitjançant Programes d’Orientació i Ajut a les famílies, de detecció de situacions de risc, maltractaments, etc.
                                                            h.      Posar mitjans preventius per evitar que els nens entrin en contacte amb el món de la droga.
                                                              i.      Propiciar la participació de les Iniciatives Socials.

ELS JOVES, PARTICIPACIÓ I TREBALL:
45.  PROGRAMA INTEGRAL DE JUVENTUT de duració quadriennal. Només així podrem aconseguir la plena inserció social i professional del jovent, abordant des d’una òptica integral els problemes reals que els preocupen i promovent la realització d’activitats, projectes, serveis i equipaments necessaris.
46.  PARTICIPACIÓ I OCI:
                                                            a.      Crear el Consell Jove.
                                                            b.      Cercar i crear espais d’oci per a joves i nens (Veure apartat proposta Hub Oci-Educatiu al solar de Metalogenia).
                                                             c.      Fomentar l’Associacionisme Juvenil (formació en gestió d’associacions, facilitar recursos, informació sobre programes de Joventut).
                                                            d.      Propiciar Programes de Prevenció i de Reinserció per a adolescents amb conflictes socials, per allunyar-los del contacte amb la droga i/o el delicte.
                                                            e.      Elaborar una Ordenança reguladora de Clubs Socials de Cànnabis i establir els controls per tal que s’acompleixi.
47.  FORMACIÓ PROFESSIONAL I OCUPACIÓ:
                                                            a.      Crear l’Agència Local d’Ocupació per a Joves, a la que hauran de participar els agents socials i econòmics susceptibles d’aportar idees, recursos i solucions.  
                                                            b.      Donar suport a la creació d’empreses per els joves, posant a la seva disposició tots el mecanismes de foment de l’activitat econòmica i cobertura de gestió i infraestructura a les empreses de nova creació, que figuren a aquest programa.
                                                             c.      Introduir per els joves menors de 25 anys una tercera mesura consistent en abaratir el seu accés a terrenys industrials/viver d’empreses.
                                                            d.      Pla de col·laboració amb els centres de formació i les empreses i comerços per fer pràctiques.
                                                            e.      Crear acord de col·laboració amb el TECNOCAMPUS, entre Universitat i empreses i comerç local.
                                                              f.      Facilitar la consecució de la seva primera ocupació, o de la seva permanència al mercat laboral, mitjançant l’aplicació de Plans i Recursos dirigits a la Formació Continuada (Centre Permanent d’Adults al Hub oci-educatiu del solar de Metalogenia).
                                                            g.      Revisar i reformular si cal el plantejament actual dels cursos de formació que s’estan duent  a terme per part de Promoció Econòmica, perquè s’ajustin a les necessitats i realitat de Premià de Mar.
                                                            h.      Promoure la Convivència Intergeneracional entre aquells joves que desitgin aprendre un ofici i els majors, que ja jubilats, vulguin participar aportant els seus coneixements i experiències.

48.  FACILITAR ALS JOVES L’ACCÉS A L’HABITATGE. Ens proposem portar a terme una política que actuï de forma decidida perquè es produeixi una oferta d’habitatge que aporti solucions a les necessitats dels joves.
                                                            a.      Negociarem amb la resta d’Institucions implicades que tinguin com a objectiu prioritari facilitar l’accés dels joves a l’habitatge.
                                                            b.      Estudiarem la possibilitat de fer un Pla d’Habitatge que contempli l’accés en règim de propietat mitjançant les fórmules de Protecció Oficial i Habitatge a Preu Taxat, amb mesures especials per a joves de medis i baixos nivells de renda.
                                                             c.      De la mateixa manera, aquesta Pla haurà de contemplar un tipus d’habitatge de Protecció Oficial en règim de Lloguer per a joves amb ingressos limitats.

LES DONES, IGUALTAT I PROTECCIÓ:
La igualtat d’oportunitats entre homes i dones és un dels nostres objectius irrenunciables. Per això, ens adscriurem a tots els Plans d’Igualtat que es promoguin des de les administracions competents. Però com a Institució més propera al ciutadà, a l’Ajuntament ens correspon desenvolupar un paper decisiu per concretar aquelles actuacions que de manera més precisa incideixin en la correcció de les desigualtats.  Per complir aquest objectiu proposem desenvolupar les següents mesures:

49.  Posar en marxa un Pla d’Igualtat Municipal per a les dones de Premià, amb els següents objectius:
                                                            a.      Protocols i accions de reforç per actuar en la prevenció i intervenció en casos de violència de gènere / infantil.
                                                            b.      Fomentar la participació de la dona en la vida sociopolítica de Premià.
                                                             c.      Centre Assessor de la Dona, amb Assessoria Psicojurídica i Laboral.
                                                            d.      Mantenir i ampliar la Xarxa de Serveis Socials que incideix en aquells serveis que siguin de més utilitat a les dones.
                                                            e.      Potenciar la inserció laboral de la Dona. Elaborar un Pla d’Ocupació específic per a la dona.
                                                              f.      Constituir la Comissió Local de la Dona, per participar mitjançant les organitzacions de dones, departaments de la dona d’organitzacions sindicals, i altres organismes i institucions a la fi de coresponsabilitzar-se per desenvolupar actuacions en favor de la integració i igualtat de les dones: Educació, Conciliació i Coresponsabilitat, Dones amb discapacitats/diversitat funcional, Urbanisme, Salut, Migracions i Cooperació, etc.

LA GENT GRAN, UN REFERENT FONAMENTAL:
Tenir cura de la nostra gent gran és quelcom fonamental i indispensable en una societat que es preui. Avui dia, la major part dels nostres majors arriben a l’edat de jubilació en plenitud de facultats. És per això que volem tenir una dedicació molt especial a aquesta part molt important del nostre poble, per la qual cosa proposem aquestes mesures:

50.  Reforçar el suport municipal a les Associacions            i Casals de Gent Gran que hi ha a Premià de Mar. Estudiarem la situació concreta de cada un d’ells per tal de definir la forma més adequada per cada entitat o centre.
51. Establir un Programa regular d’activitats informatives sobre temes d’interès i practicitat per a l’adaptació de les persones a la vida de la gent gran, sobre temes diversos (actualitat, serveis, hàbits, salut, etc.).
52.  Curs de Teatre per avis “Teatre Sènior”.

INMIGRACIÓ:
A banda de les declaracions de bones intencions que tots podem fer i compartim, i de les gestions que es puguin fer davant tots els organismes amb competències en la matèria (UE, Govern Central i Generalitat), ens centrarem en allò que realment es pot fer des dels municipis.

53.  Centrarem els nostres esforços en donar-los un tracte eficient i humà, que és el que es mereixen, com la resta dels veïns del nostre poble.
54.  Fomentarem la cohesió social, mitjançant:
                                                            a.      Mecanismes de participació de la nova ciutadania, que els hi permeti sentir-se part activa de Premià.
                                                            b.      Especial incidència en la integració a través dels fills escolaritzats (segones generacions), i la participació de pares i fills a l’entorn escolar (educatiu), perquè als nouvinguts els resulti més fàcil el coneixement i la relació amb la resta de veïns de Premià.
                                                             c.      Implicació en les AMPAS, Associacions de Veïns i col·lectius socials, culturals i esportius del poble.
55.  Agilitzar l’atenció i tramitació de documents municipals (empadronament, etc.), al igual que per la resta dels veïns, però tenint en compte el seu menor coneixement de les nostres lleis.
56.  Fomentar la col·laboració intermunicipal perquè les instàncies administratives competents agilitzin l’orientació i els tràmits per a la regularització dels nouvinguts.
57.  Donar contingut a les polítiques d’acolliment de refugiats, incloent els grups d’acompanyament.

8)      ELS VEÏNS DE PREMIÀ. ELS COL·LECTIUS

Farem una forta aposta per els veïns, el voluntariat i l’associacionisme per a millorar Premià de Mar. Les nostres propostes son:

58.  Promourem la Participació Ciutadana en tots els àmbits possibles.
                                                            a.      Fomentarem el voluntariat i l’associacionisme, com a vehicle per a millorar Premià de Mar.
59.  Les Associacions de Veïns.
                                                            a.      Potenciarem la feina de la COAV i intentar ajudar als barris que no tenen representació perquè formin part de la mateixa.
60.  Sinistre de Gran Via 196.
                                                            a.      Revisarem l’actuació realitzada en relació amb el sinistre, per corregir-la I esmenar-la si s’escau, i posar els elements de control necessaris.
                                                            b.      Intentarem reparar els danys imputables a l’Ajuntament.
                                                             c.      Estudiarem la possibilitat de compensar als afectats pels robatoris, els lloguers, etc.

9)      HABITATGE

Treballarem per fer realitat l’objectiu d’habitatges a l’abast de totes les famílies. En la mesura de les nostres possibilitats i competències, estem decidits a fer els màxims esforços per aconseguir les condicions que facin possible a curt o mig termini la consecució d’aquesta prioritat. Amb aquest objectiu proposem les següents mesures:

61.  Pla Municipal de Lloguer.
                                                            a.      Cercar eines per adequar els preus de l’habitatge de lloguer i locals comercials als preus de mercat.
                                                            b.      Mesures específiques d’accés al Lloguer per els joves.
62.  Adequar a la realitat actual el Pla Local d’Habitatge.
                                                            a.      Estudiarem la possibilitat de que contempli l’accés en règim de propietat mitjançant les formules de Protecció Oficial i Habitatge a Preu Taxat.
                                                            b.      De la mateixa manera, aquesta Pla haurà de contemplar un tipus d’habitatge de Protecció Oficial en règim de Lloguer per a persones amb ingressos limitats.
                                                             c.      Establir a totes les promocions una quota destinada a habitatge social.
63.  Llicències de pisos turístics (suspensió per un any).
64.  Intentar que no es produeixin desnonaments per motius econòmics, estudiant cas per cas.
65.  Mantenir i promocionar l’habitatge social.
66.  Facilitar la construcció o rehabilitació d’habitatges d’autopromoció.


CREIXEMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ DEL COMERÇ LOCAL

Donarem un impuls a l’economia de Premià de Mar, donant-li valor al Comerç local i de proximitat, fomentant el creixement econòmic i promovent la imatge del municipi a l’exterior.

10)  EL COMERÇ LOCAL I PROMOCIÓ INTERNA

Donarem un impuls al comerç local, per posar-lo a l’alçada que es mereix, promovent accions per revitalitzar-lo. Les nostres propostes son:

67. Crear el Directori d’Empreses i Comerços de Premià (DComPre) a la web de l’Ajuntament. amb tota la informació necessària perquè qualsevol que tingui una necessitat, no hagi de sortir de Premià de Mar per cobrir-la.
68. Crear una APP per a mòbils amb tots els comerços i empreses de Premià.
69.  Potenciar les campanyes de promoció dels Eixos Comercials i comerç de proximitat, mitjançant fires, mercats i activitats diverses noves i potenciant o reconduint les ja existents.
70.  Fomentar Premià de Mar com eix comercial integral i de proximitat.
                                                            a.      Senyalitzar a tota la població com arribar i que hi som dins l’Eix Comercial de Premià de Mar.
                                                            b.      Crear el mapa comercial de Premià de Mar amb tots el comerços, de distribució gratuïta.
                                                             c.      Ruta de tapes als comerços de restauració i bars de Premià de Mar. Al menys una vegada al any i consensuant amb els comerciants data, preus, temàtica, etc.
                                                            d.      Potenciar el Comerç al Carrer.
                                                            e.      Concursos d’Aparadors.
                                                              f.      Campanyes diverses (Nadals, etc.).
71.  Buscar fórmules per tal de recuperar la iniciativa del comerç local després de l’obertura del Port, sempre buscant el màxim consens.
72.  Formació continuada de comerciants.
                                                            a.      En la fórmula actual de cursos de mig dia amb formació pràctica a xarxes socials, eines informàtiques, botigues virtuals, vídeos (per facebook, youtube, blogs,) office, eines de fidelització, etc.
                                                            b.      Formacions de diversos nivells en màrqueting i tècniques de vendes.
73.  Incentivar i motivar que els comerços vagin renovant la imatge. Formació sobre aparadorisme: cursos de diversos nivells.
74.  Incrementar les subvencions i ajuts a les Associacions de Comerç del poble.
                                                            a.      Incrementar la subvenció a les associacions de comerciants un 20% anual durant els 4 anys de legislatura.
                                                            b.      Facilitar la gestió de sol·licitud de subvenció mitjançant formularis plantilla, que s’enviaran directament a les associacions per omplir-los i presentar-los.
                                                             c.      Partida per anuncis als mitjans de comunicació del Maresme, escrits, digitals, ràdio i TV.
                                                            d.      Estudiar partides i funcionament específic per a les associacions de només un barri o nucli (Mercat Municipal), on el funcionament sigui semblant al de la Regidoria de Cultura.
75.  Buscar mecanismes de foment del comerç local des dels mitjans de comunicació de titularitat municipal, especialment Ràdio Premià de Mar.
                                                            a.      Programes de Ràdio Premià per ajudar el comerç local.
                                                            b.      Creació d’anuncis econòmics a Ràdio Premià per els comerços i Pimes.
76.  Fomentar les sinèrgies entre comerços, per establir col·laboracions en que cadascun aporti segons els seus coneixements i experiència, ajudant a comerços que ho necessitin.
77.  Buscar solucions definitives a les necessitats del Mercat Municipal (manteniment,renovació, neteja, pàrquing).

11)  CREIXEMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ EXTERNA. FOMENT DE LA CREACIÓ DE FEINA

Treballarem per crear les eines i condicions necessàries per dotar a Premià de la rellevància, imatge i prestigi que li correspon com a principal població del Baix Maresme.
Hem de ser capaços de generar activitat empresarial pròpia, sense haver d’esperar a que arribin empresaris de fora a instal·lar els seus negocis i empreses.
Estem firmament decidits a desenvolupar la creació d’oportunitats empresarials i per tant de llocs de feina. I com una de les prioritats de la nostra acció de govern, ens proposem a articular mesures de foment de l’activitat econòmica com:

78.  Establir Plans d’Ocupació per ajudar a comerços, autònoms i Pimes a contractar persones aturades de Premià de Mar i tornar-les al mercat laboral. Crearem una bossa de treball per a tots els premianencs en situació d’atur que cerquen treball.
79.  Subvencionar una part de l’IBI i de l’Impost d’Escombraries a aquells ciutadans que, bé sent ja empresaris o constituint-se com a tals, contractin a treballadors per un temps mínim a determinar a la normativa específica, actuant com mesura complementària a les que puguin establir la Generalitat o el Govern Central.
80.  Subvencionar en determinada quantia, depenent del número de treballadors que es vagin a ocupar, les llicències d’obertura per a activitats econòmiques.
81.  Subvencionar una part de l’IBI i de l’Impost d’Escombraries a aquells negocis locals que formin part d’un programa de Responsabilitat Social fomentat per l’Ajuntament.
82.  Crear un sistema d’informació als comerços per oferir participar en la presentació d’ofertes per les compres municipals o la presentació a concursos públics.
83.  Orientar i ajudar a les empreses i/o comerços de Premià per acollir-se a subvencions de la resta d’administracions (Diputació, Consell Comarcal, Generalitat o l’Estat).
84.  Prestar cobertura de gestió i infraestructura a les empreses de nova creació que sorgeixin, mitjançant:
                                                            a.      La instal·lació d’un Viver d’Empreses (Metalogenia).
                                                            b.      Fomentar i potenciar la creació de Societats Cooperatives , facilitant:
1.      Les gestions necessàries per a la seva constitució.
2.      L’aportació de la infraestructura possible durant el primer any de funcionament.
3.      La resta de mesures anunciades per a qualsevol iniciativa empresarial.
                                                             c.      Crear una fira o concurs d’emprenedors.
85.  Crear un acord de col·laboració amb el TecnoCampus, entre Universitat i empreses i comerç local.
86.  Crear un intercanvi d’empreses locals i del voltant per ajudar a conèixer e intercanviar negoci.
87.  Crear un vídeo institucional per donar a conèixer Premià de Mar al Maresme i a tot Catalunya.
88.  Accions de divulgació del comerç local als pobles del voltant (anuncis institucionals, fires, esdeveniments).
89.  Promoure i potenciar Premià de Mar com a centre de moda del Maresme.
                                                            a.      Creació del Dia de la Moda.
                                                            b.      Creació d’un Centre Assessor de la Moda/Estampació.
                                                             c.      Escultura Homenatge als Estampadors de Premià de Mar.

12)  ECONOMIA MUNICIPAL I HISENDA

La recerca de finançament serà una de les prioritats en l’acció de govern. Per poder dur a terme les accions i actuacions que necessita Premià de Mar es fonamental comptar amb els recursos econòmics adients. Es per això que proposem les següents accions:

90.  Auditoria externa, per tal de conèixer l’estat dels comptes públics de l’Ajuntament.
91.  Establir els mecanismes que siguin possibles per tal de prevenir i regular de cara a futur les despeses innecessàries realitzades des de l’Ajuntament en clau electoralista.
92.  Crear un equip de tècnics que s’encarregui de cercar finançament per totes les propostes, ja sigui en l’àmbit local, comarcal, català, estatal o europeu.
                                                            a.      Que estudiï tot el que tingui sistemes automatitzats de concessió de recursos i que es faci el seguiment:
1.      Plans de formació.
2.      Plans de recerca de feina.
3.      Aportacions de recursos de la Diputació per asfaltat, mobiliari públic, biblioteques, etc.
4.      Recursos per Educació (continuarem amb la subvenció de llibres).
5.      Per ajudes socials.

13)  RELACIONS AMB LA RESTA D’INSTITUCIONS

Mantenir una relació fluida amb les Institucions i estaments públics és fonamental para establir col·laboracions i millorar els finançaments. En aquesta línia proposem:

93.  Engegar reunions periòdiques amb els representants de la resta d’institucions per fer arribar les nostres sol·licituds i mancances.MEDI AMBIENT, URBANISME, OBRES I SERVEIS

Volem un Premià de Mar net i saludable; cívic i respectuós amb el medi ambient; d’un urbanisme coherent i sostenible, i que faci honor al nom recuperant el seu front marítim.

14)  MEDI AMBIENT I SALUD PÚBLICA

La preocupació dels ciutadans per el medi ambient és, afortunadament, cada vegada més gran. El soroll i la neteja del poble són aspectes que incideixen de manera determinant en l’activitat quotidiana de qualsevol ciutadà. La preservació i millora del medi ambient serà, per tant, un dels elements centrals de la nostra acció de govern.
Impulsarem un Pla Integral de Neteja i Salut Pública que millori els resultats dels darrers anys, tant en l’aspecte visual dels carrers com en l’àmbit sanitari. També volem reconduir la política ambiental i de manteniment de l’arbrat. Les nostres propostes son:

NETEJA:
94.  Impulsar un PLA LOCAL DE NETEJA que millori els seus resultats, tant en l’aspecte visual dels carrers del nostre poble com en l’àmbit sanitari.
                                                            a.      Requerirem a l’empresa que té la concessió que compleixi el contracte i establirem la presència de tècnics auditors.
                                                            b.      Reubicarem les illes de contenidors problemàtiques per els veïns i, a les que siguin insalvables, establirem un sistema de rotació perquè no sempre pateixen els problemes els mateixos veïns.
                                                             c.      Estudiarem la inclusió de noves clàusules al plec de condicions per properes adjudicacions del Servei de Recollida d’Escombraries, incrementant el número de contenidors convencionals per cobrir totes les necessitats satisfactòriament.
                                                            d.      Continuarem apostant per la recollida selectiva i fer el seguiment que serveixi per reduir el cost de la factura per a l’Ajuntament.
                                                            e.      Estudiarem la possibilitat d’incrementar la neteja viària en hores i punts concrets de Premià.
                                                              f.      Estudiarem una nova regulació de l’horari de recollida industrial per els establiments comercials del casc urbà.
                                                            g.      Programarem campanyes de sensibilització per el manteniment de la neteja als carrers, així com dels contenidors de residus, incidint en el respecte a l’horari per dipositar els residus domèstics.
                                                            h.      Impulsarem la gestió integral dels residus. Establirem programes de sensibilització destinats als ciutadans, comerços i empreses.

MASCOTES:
Programarem campanyes de sensibilització per els propietaris de mascotes i establirem mesures per a evitar els casos d’incivisme. Estudiarem la possibilitat d’establir Serveis cívics per les primeres sancions.

95.  Realitzarem Controls d’excrements i orins de gossos.

SALUT PÚBLICA:
96.  Elaborar un Mapa de Zones Brutes per establir plans concrets d’Actuació al respecte.
97.  Fer els controls adients per garantir que s’acompleix la normativa.
98.  Controls d’Insalubritat als punts negres de la població, com illes de contenidors, clavegueres i zones de possibles focus de legionel·la.
99.  Intensificar les mesures que evitin els abocadors incontrolats, incrementant la vigilància mitjançant la patrulla de la Policia Local.
100.         Establir un Programa d’Inspecció, Conservació i Manteniment periòdic de la Xarxa de Clavegueram i Sanejament de Premià.
101.         Revisar i millorar la separació d’aigües residuals i pluvials per evitar inundacions en les cases.
102.         Instal·lació de desfibril·ladors a punts estratègics i Centres Públics.
                                                            a.      Campanyes de formació davant el cas de la mort sobtada.
103.         Garantir el Dret al Silenci, mitjançant:
                                                            a.      Elaboració d’un Mapa de Sorolls de Premià de Mar.
                                                            b.      Campanyes de conscienciació a la població per a la disminució de sorolls.
                                                             c.      Adequació de les Ordenances d’usos i control dels horaris d’obertura i tancament dels bars, restaurants i establiments d’oci nocturn.
                                                            d.      Incorporació de recomanacions a les edificacions que afavoreixin l’aïllament acústic.

ARBRAT I ZONES VERDES:
104.         Recuperació de la Brigada de Jardineria pròpia de l’Ajuntament, intentant recuperar serveis externalitzats.
105.         Pla de poda i tala d’acord amb els estàndards i els tècnics especialitzats.
106.         Campanyes de Repoblació d’arbrat.
107.         Plantació d’arbres i arbustives. Repoblació d’arbres que han estat talats o morts i que no facin nosa.
108.         Incorporació d’arbres i plantes autòctones a les zones verdes del casc urbà a la fi d’afavorir un menor consum d’aigua de reg.
109.         Creació de noves zones verdes, manteniment de les actuals i allà on sigui possible substituir àrees de ciment per espais verds específics per el lloc.
110.         Constituir un Consell Local Assessor de Medi Ambient, amb la participació dels grups locals que venen treballant en aquests polítiques i altres col·lectius i ciutadans que, per la seva preocupació al respecte o preparació en la matèria es faci aconsellable la seva participació.
111.         Foment de l’educació mediambiental entre la població, especialment la juvenil i infantil.
112.         Fomentar i aprofitar el voluntariat, tant de col·lectius organitzats com de particulars que vulguin col·laborar.
113.         Cercar fórmules imaginatives per aconseguir que els ciutadans respectin les plantacions.
114.         Formar professionalment a la Policia Local en matèria mediambiental i de protecció animal i dotar-la dels mitjans i instruments necessaris perquè puguin desenvolupar, a més del seu comés habitual en el camp de la seguretat ciutadana, una Vigilància Mediambiental.
115.         Crear la Bústia Verda de l’Ajuntament per recollir els suggeriments, queixes i denuncies dels ciutadans en matèria mediambiental. Realitzarem campanyes informatives per l’ús de la mateixa per els ciutadans.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT:
116.         Incentius a la utilització d’energies renovables i punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
117.         Eficiència energètica.
                                                            a.      Promoure l’autosuficiència energètica en edificis públics i enllumenat públic.
                                                            b.      Activar ajuts a l’eficiència energètica per incentivar la rehabilitació.
                                                             c.      Reforçar i millorar la il·luminació de la via pública a les zones afectades per el canvi de il·luminaries.
                                                            d.      Campanya periòdica de reubicació dels fanals que es troben al mig de les voreres estretes i que impedeixen l’accessibilitat.
118.         Acabar d’instal·lar progressivament a totes les zones verdes de propietat pública i arbrat que ho precisi sistemes automàtics de reg, aconseguint a la vegada un abaratiment dels costos de manteniment i un important estalvi d’aigua.
119.         Promoure una nova cultura de l’aigua:
                                                            a.      Utilitzar aigües depurades per el reg i neteja dels carrers amb la fi d’aconseguir un estalvi en el consum global de l’aigua.
                                                            b.      Plans per la utilització d’aigües pluvials.
1.      Normativa d’ús d’aigua a jardineria. Foment del estalvi d’aigua.
2.      Campanyes de sensibilització.
120.         Adoptar mesures de protecció del medi ambient dins el planejament urbanístic.
121.         Fomentar hàbits agroalimentaris respectuosos amb el medi ambient. Introduir l’alimentació ecològica amb productes de proximitat entre la població, escoles, centres geriàtrics, etc.
122.         Implicar a les empreses en les pràctiques de responsabilitat social corporativa (RSC).


15)  EL FRONT MARÍTIM DE PREMIÀ DE MAR

Treballarem amb intensitat per recuperar el front marítim. Volem fer del passeig marítim una ruta per al gaudi de tots els ciutadans, al llarg de tot el front marítim de Premià. Les nostres propostes son:

123.         Buscar solucions efectives i viables per resoldre la pèrdua de les nostres platges.
124.         Buscar solucions efectives i viables per evitar que l’aigua arribi al passeig els dies de mala mar.
125.         Regular les zones de pesca i el seu ús per la bona convivència amb la resta d’usuaris.
126.         Convertir el passeig marítim en una arteria de lleure per a tots els ciutadans, al llarg de tot el front marítim.
                                                            a.      Zones de miradors i de contemplació. Millora de les existents i creació de noves. Instal·lació de més bancs al llarg del passeig.
                                                            b.      Crear punts de trobada, punts de referència, mesuraments i equips per fer estiraments o exercicis.
                                                             c.      Posar desfibril·ladors en punts estratègics.
                                                            d.      Organitzar caminades guiades o curses per millorar les condicions físiques.
                                                            e.      Gestionar davant l’administració competent el manteniment i conservació dels elements del passeig.
127.         Incrementar i millorar les mesures d’accessibilitat a la platja per persones amb mobilitat reduïda o discapacitat.

16)  URBANISME I OBRES (REDISTRIBUTIU, SOSTENIBLE I ACCESIBLE)

Proposem un urbanisme reequilibrador, pensat per a tots el barris, amb una mobilitat digna i mediambientalment sostenible. Per això, posarem en marxa un Pla General de Millora Urbanística Peu de carrer, que abordarà les problemàtiques de Mobilitat i Accessibilitat, la Salubritat, la Neteja i l’Estètica dels carrers dels nostre poble. Les nostres propostes son:

128.         Per tal de distribuir les inversions d’una manera més justa, no executar cap projecte d’inversió superior al 33% de les inversions de Premià de Mar si no està consensuat amb les AA.VV.
129.         Revisarem les zones inundables de Premià de Mar i buscarem solucions efectives.
130.         Projecte de circumval·lació per Premià de Mar.
131.         Intentarem finalitzar el pendent del Pla de Barris actual i estudiarem la viabilitat d’executar un altre pla de barris a altres zones de Premià.
132.         Pla General de Millora Urbanística a Peu de Carrer, que inclourà:
                                                            a.      Millora de l’entorn i embelliment del casc urbà.
1.      Eliminació dels elements antiestètics que produeixen impacte ambiental i deterioren l’aspecte del casc urbà, com cables, transformadors elèctrics a llocs poc idonis, tanques d’obra que no guardin l’estètica, etc.
2.      Aplicació de les polítiques d’Eficiència energètica que estiguin al nostre abast.
                                                            b.      Pla Integral de Neteja i Salut Pública (veure apartat 14 Medi Ambient i Salut Pública)
                                                             c.      Activació del Pla de Mobilitat (veure apartat 17 Mobilitat, Accessibilitat als carrers).
133.         Reubicar les instal·lacions municipals i estalviar-se lloguers innecessaris.
134.         Poder oferir espais a entitats del poble que ho demanin, tant amb caràcter puntual com de llarga durada.
135.         Pla de Manteniment d’Equipaments Públics municipals.
136.         Recuperar la brigada d’Obres, intentant recuperar el màxim de serveis externalitzats.

PLANEJAMENT ESPECIAL PER ELS GRANS SOLARS EN DESÚS:

Volem desbloquejar la situació dels quasi 31.500 m2. de terreny que sumen els tres grans solars de les antigues fàbriques de Metalogenia, Transmesa i Can Sanpere.
És per això que hem proposat solucions viables per cadascun dels espais, enfocades a dotar de serveis i oportunitats laborals als premianencs, i econòmiques per el municipi. Unes propostes per les que buscarem el màxim consens de les associacions de veïns i associacions de comerciants.
També ens hem ofert per parlar amb les corresponents propietats, gestions que ja hem iniciat.

137.         HUB OCI-EDUCATIU dedicat als infants i adolescents (terrenys Metalogenia).

Proposem omplir de serveis per a la ciutadania més jove de Premià els terrenys de l’antiga Metalogenia, uns 19.000 m2., amb la creació d’una gran zona d’educació complementària i oci dirigida especialment als infants i adolescents. Una actuació que a més permetria donar un nou aire i millorar la imatge de la nostra població per la seva entrada sud, la principal venint des de Barcelona.
                                                            a.      Equipaments Educatius:
1.      Escola Bressol Municipal.
2.      Nou edifici per Escola Permanent d’Adults, amb una oferta més completa, variada i amb millors prestacions.
3.      Segona Biblioteca Municipal, complementària de l’actual, incloent ludoteca infantil i juvenil.
4.      Convenis de col·laboració amb Universitat i TecnoCampus de Mataró.
                                                            b.      Equipaments d’Oci:
1.      Txiqui-Parc per els més petits.
2.       Espais d’activitats i jocs per adolescents.
3.       Zona d'oci que complementi al comerç local.
                                                             c.      Altres Equipaments:
1.      Viver d’Empreses.
2.      Centre Cívic per el sector de Ponent.
3.      Zona d’aparcaments dissuasius, recolzats per el bus local.

138.         ZONA DE SERVEIS TURÍSTICS AMB HOTEL, SPA I GRAN PARC (terrenys Transmesa).  

Per donar ús als 12.870 m2. que ocupa el solar de Transmesa, plantegem una zona dedicada de manera principal als serveis al turisme i al medi ambient.
                                                            a.      Equipaments:
1.      Hotel amb Spa i sales de convencions de gran capacitat.
2.      Zona esportiva al seu voltant.
3.      Gran Parc Forestal connectant pel nord amb l’actual zona verda del carrer Jaume Balmes, i per ponent amb la plaça Salvador Moragas.
                                                            b.      Altres actuacions:
1.      Obertura del carrer Sant Cristòfol fins a la Ctra. de Premià de Dalt.
2.      Obertura del carrer Gibraltar fins a la Ctra. de Premià de Dalt.
3.       Creació de dues fileres de cases en carrers Gibraltar i Indústria, entre la Riera i el carrer de Ponent.
4.      Creació d’un pàrquing per a 300 places, sota preus taxats per l’Ajuntament i d’imports assequibles.

139.         HUB DE SERVEIS SOCIALS I LOCALS DE SUPORT A LA PETITA EMPRESA I COMERÇ DE PREMIÀ (terrenys de Can Sanpere).

Plantegem la revisió de l’ús de Can Sanpere i proposem la creació en el mateix d’un Hub de Serveis Socials a Premià de Mar i un centre per empreses i negocis. Amb aquesta proposta volem desbloquejar una solució que, a més de preveure encara llarga en el temps i de dubtós final, suposaria una despesa econòmica definitiva molt elevada. Des d’Empenta per Premià entenem que encara estem a temps de repensar l’expedient d’expropiació i que les partides econòmiques previstes per la mateixa es dediquin a altres inversions i manteniments que són necessaris en el poble.

                                                            a.      Espai edificable (3.000 m2, a construir per el propietari):
1.      Hub de Serveis Socials (veure apartat Serveis Socials, punt 43).
2.      Edifici per empreses i negocis que no necessitin estar a peu de carrer.
3.      Pàrquing per descongestionar i donar solució a la falta d’aparcaments a Premià de Mar.
                                                            b.      Espai no edificable (6.000 m2):
1.      Es destinaran a zona verda, com està previst en el POUM.

17)  MOVILITAT

La Mobilitat Urbana és una necessitat bàsica de les persones i un dret fonamental. Posarem el nostre èmfasi en eliminar obstacles i pacificar els carrers envers una mobilitat més digna. Tornarem a definir la política d’aparcaments regulats.
Les nostres propostes son:

ACCESIBILITAT ALS CARRERS:
Incloses dins el “Pla General de Millora Urbanística a Peu de carrer” que volem posar en marxa de manera prioritària, s’inclouen les mesures següents destinades a millorar l’accessibilitat als carrers del nostre poble:
140.         Crear un Equip de Mobilitat composat per persones amb manca de mobilitat, tècnics, Associacions de Veïns i representants dels grups polítics.
                                                            a.      Pla de Mobilitat. S’activarà el Pla aprovat recentment i que no s’està aplicant, prèvia revisió per part de l’Equip de Mobilitat.
                                                            b.      L’Equip de Mobilitat farà una proposta de millores en el Pla existent, donant prioritat a rebaixar les voreres per facilitar l’accessibilitat a les cadires de rodes, cotxets i gent gran; treure fanals, pals de llum i telèfon de voreres estretes. La proposta serà la base per els projectes d’execució posteriors.
                                                             c.      Obligatorietat de compliment dels requeriments de mobilitat a totes les obres públiques noves que es facin.
                                                            d.      Tornar a definir la política d’aparcaments regulats per mobilitat reduïda.
                                                            e.       Revisar l’accessibilitat a les instal·lacions esportives i culturals municipals, així com habilitar espais adequats perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin assistir a les activitats esportives i culturals de manera integrada amb la resta del públic.
                                                              f.      Treballar en la sensibilització i el civisme per tal de respectar els elements que faciliten l’accessibilitat urbana a les persones amb mobilitat reduïda.

APARCAMENT REGULAT. ZONES VERDES I BLAVES:
141.         Revisar l’acord amb Vopi4 sobre la concessió per l’obra de la plaça dels Països Catalans i la concessió d’explotació del pàrquing soterrat de la plaça, així com de les zones blava i verda.
a.      Revisar les zones d’aparcament regulat, respecte a quantitat, zones i preus.
b.      Proposar un 15% de places de Zona Blava sense pagament amb només el rellotge de control horari.
c.       Replantejar el número de places de Zona Verda assignades als veïns.
142.         Construir o Habilitar d’aparcaments dissuasius gratuïts, en zones estratègiques del poble i els voltants.
143.         Recuperar totes les places d’aparcament que s’han perdut. Estudiar fórmules per dotar de places d’aparcament a diferents zones del poble.
144.         Revisar les places d’aparcament de titularitat municipal per intentar privatitzar-les u oferir-les al comerç local.

18)  COMUNICACIONS

Un poble vertebrat necessita d’unes comunicacions adients. El nostre objectiu tindrà com a fi aconseguir apropar al ciutadà als mitjans de transport públic degut a la seva practicitat.
Les nostres propostes son:

145.         Recuperar el projecte per la segona estació de Premià de Mar (Abaixador de Can Pou-Camp de Mar).
146.         Treballar per millorar l’estació de Rodalies Renfe actual.
147.         Compromís de fer les gestions necessàries per incloure Premià de Mar en la corona tarifària metropolitana T-1.
148.         Crear un projecte per pacificar la N-II i donar vida al passeig de la N-II.
149.         Mantenir l’autobús de rotació local. Estudiar millores en el seu servei, i fórmules de gestió i regulació de preus.
150.         Realitzar un Pla de Circulació Urbana.
                                                            a.      Estudi en profunditat sobre l’ordenació i regulació del trànsit (sentits, circuits i senyalització de circulació) en especial per el centre del casc urbà.
                                                            b.      Remodelació seguint el Pla de Circulació que surti de l’estudi.
                                                             c.      Consensuar les mesures a adoptar amb els col·lectius afectats.


CIUTADANIA ACTIVA

Donarem suport i potenciarem el cabdal d’activitat educativa, cultural i esportiva existent a Premià, fomentant la participació del barris, entitats i col·lectius.

19)  EDUCACIÓ

A més de complir amb les competències que en matèria d’Ensenyament tenim els municipis (que es refereixen fonamentalment al manteniment i conservació dels Centres Educatius, així com a la seguretat dels mateixos i dels seus ocupants), des de l’Ajuntament ens ocuparem en complimentar la oferta educativa que la Generalitat de Catalunya té al nostre poble. En aquesta línia, ens proposem:

151.         Política activa d’ajut a la comunitat escolar de Premià.
152.         Ajudar a mantenir els edificis de les escoles públiques.
153.         Ajuts a les necessitats educatives especials:
                                                            a.      Intentar l’obertura d’un centre de formació especial sigui nou o per adhesió a un dels centres actuals.
                                                            b.      Ajuts professionals per trams específics d’edat (Psicòlegs, Psicopedagogs i Fisioterapeutes).
                                                             c.      Informació i Formació sobre tipus de malalties, la seva detecció i formació d’educadors i particulars.
154.         Crear una Oficina Municipal contra l’assetjament escolar:
                                                            a.      Servei de suport professional als escolars assetjats.
                                                            b.      Servei de vigilància.
                                                             c.      Mesures i campanyes municipals de prevenció.
155.         Pla Local d’Educació amb tots els interlocutors.
156.         Recuperar les Beques Menjadors.
157.         Hub Oci-Educatiu al solar de Metalogenia:
                                                            a.      Escola Bressol.
                                                            b.      Txiqui-Parc.
                                                             c.      Escola Permanent d’Adults.
                                                            d.      Biblioteca/Ludoteca per a infants i adolescents.
                                                            e.      Conveni amb la Universitat (TecnoCampus de Mataró).
158.         Mantenir i potenciar els Programes de Formació Ocupacional.
159.         Incrementar les mesures de seguretat dels Centres Educatius:
                                                            a.      Revisar els protocols d’Emergències i Evacuació dels centres, actualitzar-los i adequar-los si ‘escau.
                                                            b.      Desenvolupar els Plans d’Evacuació propis de cada Centre per casos de catàstrofes, amb realització periòdica de simulacres i supòsits pràctics.

20)  CULTURA

L’accés de tots als bens de cultura constitueix una peça cabdal de la vida democràtica local; de tolerància, llibertat i progrés, i un instrument de integració i convivència entre les diverses identitats culturals en un municipi en el que convivim nadius de diferents llocs de l’Estat i de diversos països.
En l’àmbit de la Cultura, el govern d’Empenta per Premià representarà també l’inici d’una nova etapa, posant en marxa les mesures següents:

160.         Pla Local de Cultura.
161.         Crear una Aula Permanent d'Exposicions.
162.         Recuperar activitats a la Biblioteca Martí Roselló.
163.         Recuperar l'esperit sardanístic.
164.         Establir un Conveni d’oferta cultural amb el Centre L’Amistat.
165.   Establir un Conveni d’oferta cultural amb el Patronat Social Premianenc.
166.         Potenciar la col·laboració i ajut a les associacions culturals.
167.         Potenciar la conservació, posada en valor i promoció del Patrimoni històric i cultural de Premià:
168.         Museu d’Estampació Tèxtil.
                                                            a.      Potenciar la seva promoció externa.
                                                            b.      Crear un calendari d’exposicions dinàmic, que vitalitzi el seu interès per part de la ciutadania en general.
                                                             c.      Creació de visites per els col·legis de Premià de Mar.
                                                            d.      Mostra itinerant, aprofitant festes al carrer o el Dia de la Moda.
                                                            e.      Escultura Homenatge als Estampadors de Premià.
169.         Museu Romà.
                                                            a.      Promocionar i intentar incloure’l al programa de rutes museístiques de Catalunya.
                                                            b.      Continuar dotant-los dels recursos necessaris per investigació i musealització.
170.         Promocionar l’Escola de Música. Intentar aconseguir fons perquè sigui sostenible amb petites aportacions del alumnes.
171.         Completar la xarxa d’equipaments culturals i multiplicar la seva rendibilitat social.
                                                            a.      Establir Mini biblioteques de Barri, als locals de les AA.VV., adequant aquests a tal efecte.
                                                            b.      Fomentar la participació dels ciutadans en l’elaboració dels projectes i inclòs en la gestió dels equipaments.
                                                             c.      Potenciar hàbits culturals com la lectura, música en directe, teatre, etc.
172.         Buscar fórmules per potenciar l’activitat i manteniment de la important activitat teatral que manté Premià de Mar. Crear un Concurs de Teatre per a tots els grups locals, com a fórmula per incentivar-los i ajudar-los en el seu desenvolupament.
173.         Seguir fomentant el teixit cultural associatiu i potenciar el ja existent.
174.         Impulsar la col·laboració entre municipis de l’entorn per la elaboració de projectes culturals en comú. Això ens permetrà desenvolupar projectes que d’altra banda s’escaparien a les possibilitats de cada municipi.

21)  ESPORTS

L’exercici, l’activitat física i l’esport constitueixen per a nosaltres un dret de tota la ciutadania de Premià de Mar, que entenem s’ha de protegir i fomentar com factor essencial de creixement personal i social. Constitueix a més la millor prevenció per a la població infantil, juvenil i en general contra l’adquisició d’hàbits perjudicials per la salut individual i col·lectiva del nostre poble.
Ena proposem consolidar i incrementar en lo possible els nivells esportius de Premià de Mar, en relació a instal·lacions, la seva pràctica i als mecanismes d’ús i gestió.

175.         Potenciar la col·laboració amb les associacions esportives.
176.         Potenciar les escoles esportives i l’esport de base, com a vehicle d’integració, educació per a la ciutadania amb valors i creixement personal.
177.         Continuarem potenciant les instal·lacions esportives de les escoles obrint-les al públic fora d’horari de l’escola.
178.         Millora de les instal·lacions esportives existents i construcció de noves si s’escau.
179.         Adoptar quantes mesures siguin necessàries per a la prevenció d’accidents en les pràctiques esportives.
180.         Afavorir la realització de quantes campanyes Informatives en relació a la pràctica de l’esport en qualsevol de les seves modalitats proposin els col·lectius esportius de Premià.


Comentarios

Entradas populares