PROGRAMA ELECTORAL EMPENTA PER PREMIÀ. ELECCIONS MUNICIPALS 2019 PREMIÀ DE MAR.

El Programa Electoral que Empenta per Premià presentem a les Eleccions Municipals de 26 de maig de 2019 és el fruit d'un treball de 5 mesos de contactes amb associacions, col·lectius i particulars.

El document que presenta avui Empenta per Premià es tracta del gruix principal del total del Programa Electoral a l’Ajuntament del nostre poble, donat que al mateix s’incorporaran en breu diverses mesures de important calat social, que s’estan acabant de perfilar.

Igualment, el programa electoral d’Empenta per Premià és un document actiu que romandrà obert fins a l’inici oficial de la campanya electoral, per poder donar cabuda a noves propostes que ens facin els col·lectius amb els que encara tenim reunions pendents, dels propis militants i simpatitzants, o bé de les persones amb qui estem contactant durant les passejades dels diumenges per tots els barris de Premià.

El Programa Electoral que Empenta per Premià presentamos a las Elecciones Municipales de 26 de mayo de 2019 son el fruto del trabajo de 5 meses de contactos con asociaciones, colectvos y particulares.

El documento que presenta hoy Empenta per Premià se trata del grueso principal del total del Programa Electoral que presentaremos al Ayuntamiento de nuestro pueblo, dado que al mismo se incorporarán en breve diversas medidas de importante calado social, que se están acabando de perfilar.

Igualmente, el programa electoral de Empenta per Premià es un documento activo que permanecerá abierto hasta el inicio oficial de la campaña electoral, con el fin de poder dar cabida a nuevas propuestas que nos hagan los colectivos con los que aún quedan reuniones pendientes, de los propios militantes y simpatizantes, o bien de las personas particulares con quienes estamos contactando durante los paseos de los domingos por todos los barrios de Premià.


Ya puede acceder al programa Electoral en castellano, ubicado a continuación de su versión en catalán.


Empenta per Premià180 MESURES PER MILLORAR PREMIÀ DE MAR


GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIÓ I SERVEIS INTERNS

La justícia social és la nostra premissa principal. Volem una gestió de govern centrada en exclusivitat als interessos de Premià de Mar i dels Premianencs.

1)      ACCIÓ DE GOVERN:

La nostra acció de govern es centrarà en la millora de les condicions de vida dels Premianencs, dedicant el 100 per 100 de les nostres energies a defensar els interessos de tots els ciutadans i aconseguir recursos per millorar Premià de Mar. És per això que proposem les següents mesures:

1.      Dedicació exclusiva de l’Alcalde a les tasques municipals.
2.      Dedicació dels regidors al 100% a temes locals.
3.   Apropar l’equip de govern a la ciutadania. De manera quinzenal inicialment, els regidors atendran personalment els veïns que ho demanin sobre temes del seu àmbit, prèvia cita per organitzar agendes.
4.      Recuperar la Regidoria de Governació.
5.      Transparència Total de la Institució Municipal. Codi Ètic.
6.      Procurar una distribució dels recursos justa i equitativa.
7.      Governar per a tots els Premianencs respectant drets i obligacions.
8.      Que les inversions es facin tenint en compte el bé general de tots els premianencs.
9.      Que cap projecte d’inversió suposi en cap cas més del 33% de les inversions de Premià de Mar si no està consensuat amb les AA.VV.
10.  Dedicar el màxim esforç a aconseguir ajudes de la resta d’administracions i institucions (Govern Central, Generalitat de Catalunya, Diputació Provincial de Barcelona, Consell Comarcal del Maresme, i altres organismes com la Unió Europea, Institucions públiques i privades, etc.).
11.  Fomentar la participació ciutadana.

2)      CIVISME, CONVIVÈNCIA I SEGURETAT

La convivència entre tots els qui conformem la ciutadania de Premià de Mar deu ser efectiva, en un marc de civisme, respecte per la diversitat i seguretat. L’educació i la presa de consciencia, però també l’exigència d’un comportament cívic i respectuós amb les normatives, seran els eixos de la nostra actuació.
Proposem aprofundir en tres línies d’actuació: l’Educació Cívica; la Seguretat, i la Policia Local, de la qual volem fer una profunda revisió, per tal de dotar-la dels recursos materials, humans i formatius necessaris perquè puguin realitzar la serva fonamental tasca de servei al ciutadà i suport al veí en quants problemes demandi amb solvència, garanties i seguretat. Les nostres propostes son:

EDUCACIÓ CÍVICA:
12.  Recuperar les Jornades d’Educació Viària per els escolars.
13.  Establir jornades d’Educació Cívica per els escolars.
14.  Campanyes de sensibilització i civisme.
15.  Campanyes d’informació sobre l’Ordenança de terrasses dels bars.
16.  Compliment de les Ordenances Municipals (Civisme i Convivència Ciutadana, Terrasses dels bars, Sorolls, Fiscal, Preus Públics, Cementiri municipal, etc.).

POLICIA LOCAL:
17.  Revisar els protocols d’organització i funcionament.
18.  Estudiar les noves necessitats de personal per dotar a la Policia Local de la plantilla adequada per complir amb efectivitat les seves funcions.
19.  Crear la figura del Policia de Barri.

SEGURETAT:
20.  Revisar tots els protocols de seguretat.
21.  Revisar el Pla d’Emergències aprovat, per prevenir hipotètics casos d’emergència.

3)      GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS (RÈGIM INTERN)

En la recerca de millorar l’operativitat i eficiència dels serveis públics i de l’optimització dels recursos econòmics municipals, ens proposem revisar i reorientar el sistema de gestió de serveis municipals i de contractacions de personal. Les nostres propostes son:

22.  Revisar la funció de Primilia Serveis (Premià Serveis Municipals S.L.U.)
23.  Estudiar si la fórmula actual és la més adient per les funcions assignades.
24.  Revisar si les contractacions i els concursos públics els ha de gestionar una empresa municipal o el propi Ajuntament, analitzant les implicacions jurídiques d’ambdues opcions.


COMUNICACIÓ MUNICIPAL

Els canals de comunicació son una eina fonamental en la relació entre l’Ajuntament i el ciutadà i en la projecció exterior del municipi. I la informació plural i veraç és un dret inalienable de la ciutadania. Treballarem per millorar els canals de proximitat i tramitació administrativa i promourem l’activació i creixement dels mitjans de comunicació públics a Premià.

4)      SERVEIS TIC: NOVES TECNOLOGIES, AL SERVEI DEL CIUTADÀ.

Facilitarem la relació entre el ciutadà i l’Ajuntament mitjançant les noves tecnologies de la Comunicació, mantenint i millorant les eines existents i creant nous canals de gestió i comunicació, per facilitar als veïns les seves gestions. Les nostres propostes son:

25.  Revisar els contractes de lloguer i manteniment d’equips informàtics.
26.  Revisar els procediments de programari si és el mes adient i cercar els programes que pugin estalviar temps i recursos.
27.  Revisar les comunicacions informàtiques per veure si són les més adients.
28.  Revisar si estan connectats informàticament tots els edificis municipals i de manera eficient.
29.  WhatsApp com a canal d’informació directe a la ciutadania que ho desitgi.
30.  Implantar Sistemes de Comunicació Interna, com a eina de millora en la relació i benestar laboral dels treballadors municipals.

5)      MITJANS DE COMUNICACIÓ

Uns mitjans de comunicació públics plurals i dotats dels recursos necessaris són un element indispensable en el desenvolupament social, cultural i polític de tota societat. Premià no és menys i volem potenciar tant la quantitat com la qualitat dels mitjans de comunicació al nostre municipi. Les accions que proposem per aprofundir en aquests objectius són:

RÀDIO PREMIÀ DE MAR, EMISSORA MUNICIPAL:
31.  Potenciarem Ràdio Premià de Mar, dotant-la dels recursos humans i tècnics necessaris perquè pugui complir amb efectivitat la seva tasca de servei públic, plural, veraç i dirigit a tots els ciutadans de Premià.
32.  Promourem accions per potenciar el prestigi i reconeixement de Ràdio Premià de Mar com a principal mitjà de comunicació de la nostra localitat i una de les emissores municipals de ràdio pioneres a Catalunya. Amb aquest objectiu:
                                                           a.      Fomentarem l’esperit innovador, d’investigació i de formació radiofònica entre els seus treballadors i col·laboradors.
                                                   b.      Posarem en valor el Patrimoni sonor de l’emissora, digitalitzant-lo i fent-lo assequible a la ciutadania. Igualment, posarem en valor el patrimoni tècnic i tecnològic que s’ha conservat des de la seva creació.
                                        c.      Articularem activitats que fomentin l’apropament de Ràdio Premià de Mar al conjunt de la ciutadania.
33.  Estudiarem mecanismes que ajudin al finançament extern de l’emissora, mitjançant l’obtenció de més i nous ingressos atípics.
34.  Revisarem el seu sistema de gestió; si és el més adequat mitjançant Serveis Primilia o bé recuperant el Patronat específic que garanteixi la seva pluralitat, format per representants de tots els grups polítics del Ple Municipal i professionals.
35.  Revisarem la idoneïtat del trasllat de l’emissora a l’edifici de Can Escoda i estudiarem el seu emplaçament més adient.

ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ:
36.  Potenciarem la creació d’un canal local de TV mitjançant el desenvolupament dels continguts audiovisuals de Ràdio Premià de Mar, rendibilitzant al màxim els recursos, instal·lacions i tecnologies de la mateixa, així com les vies de finançament.
37.  Promourem la creació d’un mitjà escrit local mensual de caràcter generalista sota els criteris de pluralitat i veracitat. Estudiarem les alternatives i possibilitats perquè sigui una opció viable i sòlida.

6)      PROJECCIÓ EXTERIOR

La projecció exterior del nostre poble i de tot el que en ell esdevé és una peça clau en el desenvolupament institucional i econòmic del municipi. De la imatge i percepció externa que donem dependran el nostre prestigi com a poble i moltes decisions que podrien ser beneficioses per Premià de Mar. En aquest sentit, treballarem en aquestes línies d’actuació:

38.  Potenciar i promocionar la imatge i la projecció de Premià a l’exterior.
39.  Promoure convenis amb altres emissores del Maresme per arribar amb certs programes a tot el Maresme.
40.  Crear un vídeo institucional per donar a conèixer Premià de Mar al Maresme i a tot Catalunya.
41.  Potenciar els canals municipals de YouTube, Facebook, Twitter, etc.

TEIXIT SOCIAL, BENESTAR I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Les persones i els vostres problemes i necessitats esteu al centre de la nostra atenció. Des d’Empenta per Premià promourem una distribució dels recursos justa i equitativa i treballarem per garantir el compliment efectiu dels principis de la igualtat d’oportunitats i d’una vida digna per a tots els ciutadans de Premià de Mar.
Fomentarem el contacte amb el ciutadà, el voluntariat i l’associacionisme per a millorar la vida del nostre poble.

7)      LES PERSONES, LA NOSTRA PRIORITAT PRINCIPAL

El propòsit de la nostra acció estarà dirigida a millorar el servei d’atenció a les persones i l’optimització dels recursos existents, generant els mitjans per incrementar la interacció entre tots els actors socials.

El HUB de Serveis Socials és una de les propostes capdavantera i innovadora del nostre programa.

SERVEIS SOCIALS:
42.  HUB DE SERVEIS SOCIALS DE PREMIÀ. Creació d’un espai o multi espai compartit, físic i virtual, per totes les entitats, associacions i ens municipals implicats a nivell social i relacionats amb els serveis a les persones.
43.  Ajudes socials a les persones.
                                                            a.      Per a qui realment les necessita.
                                                            b.      Seguiments sobre el compliment de les normes per a rebre ajudes.

ELS NENS, UNA ATENCIÓ PRIMORDIAL:
44.  Als nens els hi volem oferir un poble amic i segur, un entorn que els ensenyi a conviure i a compartir; una escola que fomenti el respecte, la llibertat i el compromís amb la societat en la que viuen. En aquesta línia, proposem les següents mesures:
                                                            a.      Mantenir la vigilància de la Policia Local a les sortides dels Centres Escolars, per evitar la petita delinqüència, els accidents de tràfic, etc.
                                                            b.      Posar en marxa programes de Seguretat Vial per els més petits.
                                                             c.      Incrementar la seguretat a parcs i instal·lacions urbanes, vigilant especialment la seva neteja, adequació i fent inspeccions periòdiques a mobiliari urbà i parcs infantils.
                                                            d.      Mantenir l’obertura dels Centres Escolars fora de l’horari lectiu i promoure la d’aquells que encara no ho fan, per activitats esportives, formatives i culturals.
                                                            e.      Estudiar la possibilitat de mantenir activitats durant els períodes de vacances, en un lloc segur per els nens, per facilitar la conciliació familiar (Veure apartat proposta Hub Oci-Educatiu al solar de Metalogenia).
                                                              f.      Millorar l’Educació per a la Salut, amb programes i campanyes sobre hàbits alimentaris, higiene bucodental, sexualitat, alcohol, drogues, etc.
                                                            g.      Prevenir situacions de penúria de nens amb dificultats socials, mitjançant Programes d’Orientació i Ajut a les famílies, de detecció de situacions de risc, maltractaments, etc.
                                                            h.      Posar mitjans preventius per evitar que els nens entrin en contacte amb el món de la droga.
                                                              i.      Propiciar la participació de les Iniciatives Socials.

ELS JOVES, PARTICIPACIÓ I TREBALL:
45.  PROGRAMA INTEGRAL DE JUVENTUT de duració quadriennal. Només així podrem aconseguir la plena inserció social i professional del jovent, abordant des d’una òptica integral els problemes reals que els preocupen i promovent la realització d’activitats, projectes, serveis i equipaments necessaris.
46.  PARTICIPACIÓ I OCI:
                                                            a.      Crear el Consell Jove.
                                                            b.      Cercar i crear espais d’oci per a joves i nens (Veure apartat proposta Hub Oci-Educatiu al solar de Metalogenia).
                                                             c.      Fomentar l’Associacionisme Juvenil (formació en gestió d’associacions, facilitar recursos, informació sobre programes de Joventut).
                                                            d.      Propiciar Programes de Prevenció i de Reinserció per a adolescents amb conflictes socials, per allunyar-los del contacte amb la droga i/o el delicte.
                                                            e.      Elaborar una Ordenança reguladora de Clubs Socials de Cànnabis i establir els controls per tal que s’acompleixi.
47.  FORMACIÓ PROFESSIONAL I OCUPACIÓ:
                                                            a.      Crear l’Agència Local d’Ocupació per a Joves, a la que hauran de participar els agents socials i econòmics susceptibles d’aportar idees, recursos i solucions.  
                                                            b.      Donar suport a la creació d’empreses per els joves, posant a la seva disposició tots el mecanismes de foment de l’activitat econòmica i cobertura de gestió i infraestructura a les empreses de nova creació, que figuren a aquest programa.
                                                             c.      Introduir per els joves menors de 25 anys una tercera mesura consistent en abaratir el seu accés a terrenys industrials/viver d’empreses.
                                                            d.      Pla de col·laboració amb els centres de formació i les empreses i comerços per fer pràctiques.
                                                            e.      Crear acord de col·laboració amb el TECNOCAMPUS, entre Universitat i empreses i comerç local.
                                                              f.      Facilitar la consecució de la seva primera ocupació, o de la seva permanència al mercat laboral, mitjançant l’aplicació de Plans i Recursos dirigits a la Formació Continuada (Centre Permanent d’Adults al Hub oci-educatiu del solar de Metalogenia).
                                                            g.      Revisar i reformular si cal el plantejament actual dels cursos de formació que s’estan duent  a terme per part de Promoció Econòmica, perquè s’ajustin a les necessitats i realitat de Premià de Mar.
                                                            h.      Promoure la Convivència Intergeneracional entre aquells joves que desitgin aprendre un ofici i els majors, que ja jubilats, vulguin participar aportant els seus coneixements i experiències.

48.  FACILITAR ALS JOVES L’ACCÉS A L’HABITATGE. Ens proposem portar a terme una política que actuï de forma decidida perquè es produeixi una oferta d’habitatge que aporti solucions a les necessitats dels joves.
                                                            a.      Negociarem amb la resta d’Institucions implicades que tinguin com a objectiu prioritari facilitar l’accés dels joves a l’habitatge.
                                                            b.      Estudiarem la possibilitat de fer un Pla d’Habitatge que contempli l’accés en règim de propietat mitjançant les fórmules de Protecció Oficial i Habitatge a Preu Taxat, amb mesures especials per a joves de medis i baixos nivells de renda.
                                                             c.      De la mateixa manera, aquesta Pla haurà de contemplar un tipus d’habitatge de Protecció Oficial en règim de Lloguer per a joves amb ingressos limitats.

LES DONES, IGUALTAT I PROTECCIÓ:
La igualtat d’oportunitats entre homes i dones és un dels nostres objectius irrenunciables. Per això, ens adscriurem a tots els Plans d’Igualtat que es promoguin des de les administracions competents. Però com a Institució més propera al ciutadà, a l’Ajuntament ens correspon desenvolupar un paper decisiu per concretar aquelles actuacions que de manera més precisa incideixin en la correcció de les desigualtats.  Per complir aquest objectiu proposem desenvolupar les següents mesures:

49.  Posar en marxa un Pla d’Igualtat Municipal per a les dones de Premià, amb els següents objectius:
                                                            a.      Protocols i accions de reforç per actuar en la prevenció i intervenció en casos de violència de gènere / infantil.
                                                            b.      Fomentar la participació de la dona en la vida sociopolítica de Premià.
                                                             c.      Centre Assessor de la Dona, amb Assessoria Psicojurídica i Laboral.
                                                            d.      Mantenir i ampliar la Xarxa de Serveis Socials que incideix en aquells serveis que siguin de més utilitat a les dones.
                                                            e.      Potenciar la inserció laboral de la Dona. Elaborar un Pla d’Ocupació específic per a la dona.
                                                              f.      Constituir la Comissió Local de la Dona, per participar mitjançant les organitzacions de dones, departaments de la dona d’organitzacions sindicals, i altres organismes i institucions a la fi de coresponsabilitzar-se per desenvolupar actuacions en favor de la integració i igualtat de les dones: Educació, Conciliació i Coresponsabilitat, Dones amb discapacitats/diversitat funcional, Urbanisme, Salut, Migracions i Cooperació, etc.

LA GENT GRAN, UN REFERENT FONAMENTAL:
Tenir cura de la nostra gent gran és quelcom fonamental i indispensable en una societat que es preui. Avui dia, la major part dels nostres majors arriben a l’edat de jubilació en plenitud de facultats. És per això que volem tenir una dedicació molt especial a aquesta part molt important del nostre poble, per la qual cosa proposem aquestes mesures:

50.  Reforçar el suport municipal a les Associacions            i Casals de Gent Gran que hi ha a Premià de Mar. Estudiarem la situació concreta de cada un d’ells per tal de definir la forma més adequada per cada entitat o centre.
51. Establir un Programa regular d’activitats informatives sobre temes d’interès i practicitat per a l’adaptació de les persones a la vida de la gent gran, sobre temes diversos (actualitat, serveis, hàbits, salut, etc.).
52.  Curs de Teatre per avis “Teatre Sènior”.

INMIGRACIÓ:
A banda de les declaracions de bones intencions que tots podem fer i compartim, i de les gestions que es puguin fer davant tots els organismes amb competències en la matèria (UE, Govern Central i Generalitat), ens centrarem en allò que realment es pot fer des dels municipis.

53.  Centrarem els nostres esforços en donar-los un tracte eficient i humà, que és el que es mereixen, com la resta dels veïns del nostre poble.
54.  Fomentarem la cohesió social, mitjançant:
                                                            a.      Mecanismes de participació de la nova ciutadania, que els hi permeti sentir-se part activa de Premià.
                                                            b.      Especial incidència en la integració a través dels fills escolaritzats (segones generacions), i la participació de pares i fills a l’entorn escolar (educatiu), perquè als nouvinguts els resulti més fàcil el coneixement i la relació amb la resta de veïns de Premià.
                                                             c.      Implicació en les AMPAS, Associacions de Veïns i col·lectius socials, culturals i esportius del poble.
55.  Agilitzar l’atenció i tramitació de documents municipals (empadronament, etc.), al igual que per la resta dels veïns, però tenint en compte el seu menor coneixement de les nostres lleis.
56.  Fomentar la col·laboració intermunicipal perquè les instàncies administratives competents agilitzin l’orientació i els tràmits per a la regularització dels nouvinguts.
57.  Donar contingut a les polítiques d’acolliment de refugiats, incloent els grups d’acompanyament.

8)      ELS VEÏNS DE PREMIÀ. ELS COL·LECTIUS

Farem una forta aposta per els veïns, el voluntariat i l’associacionisme per a millorar Premià de Mar. Les nostres propostes son:

58.  Promourem la Participació Ciutadana en tots els àmbits possibles.
                                                            a.      Fomentarem el voluntariat i l’associacionisme, com a vehicle per a millorar Premià de Mar.
59.  Les Associacions de Veïns.
                                                            a.      Potenciarem la feina de la COAV i intentar ajudar als barris que no tenen representació perquè formin part de la mateixa.
60.  Sinistre de Gran Via 196.
                                                            a.      Revisarem l’actuació realitzada en relació amb el sinistre, per corregir-la I esmenar-la si s’escau, i posar els elements de control necessaris.
                                                            b.      Intentarem reparar els danys imputables a l’Ajuntament.
                                                             c.      Estudiarem la possibilitat de compensar als afectats pels robatoris, els lloguers, etc.

9)      HABITATGE

Treballarem per fer realitat l’objectiu d’habitatges a l’abast de totes les famílies. En la mesura de les nostres possibilitats i competències, estem decidits a fer els màxims esforços per aconseguir les condicions que facin possible a curt o mig termini la consecució d’aquesta prioritat. Amb aquest objectiu proposem les següents mesures:

61.  Pla Municipal de Lloguer.
                                                            a.      Cercar eines per adequar els preus de l’habitatge de lloguer i locals comercials als preus de mercat.
                                                            b.      Mesures específiques d’accés al Lloguer per els joves.
62.  Adequar a la realitat actual el Pla Local d’Habitatge.
                                                            a.      Estudiarem la possibilitat de que contempli l’accés en règim de propietat mitjançant les formules de Protecció Oficial i Habitatge a Preu Taxat.
                                                            b.      De la mateixa manera, aquesta Pla haurà de contemplar un tipus d’habitatge de Protecció Oficial en règim de Lloguer per a persones amb ingressos limitats.
                                                             c.      Establir a totes les promocions una quota destinada a habitatge social.
63.  Llicències de pisos turístics (suspensió per un any).
64.  Intentar que no es produeixin desnonaments per motius econòmics, estudiant cas per cas.
65.  Mantenir i promocionar l’habitatge social.
66.  Facilitar la construcció o rehabilitació d’habitatges d’autopromoció.


CREIXEMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ DEL COMERÇ LOCAL

Donarem un impuls a l’economia de Premià de Mar, donant-li valor al Comerç local i de proximitat, fomentant el creixement econòmic i promovent la imatge del municipi a l’exterior.

10)  EL COMERÇ LOCAL I PROMOCIÓ INTERNA

Donarem un impuls al comerç local, per posar-lo a l’alçada que es mereix, promovent accions per revitalitzar-lo. Les nostres propostes son:

67. Crear el Directori d’Empreses i Comerços de Premià (DComPre) a la web de l’Ajuntament. amb tota la informació necessària perquè qualsevol que tingui una necessitat, no hagi de sortir de Premià de Mar per cobrir-la.
68. Crear una APP per a mòbils amb tots els comerços i empreses de Premià.
69.  Potenciar les campanyes de promoció dels Eixos Comercials i comerç de proximitat, mitjançant fires, mercats i activitats diverses noves i potenciant o reconduint les ja existents.
70.  Fomentar Premià de Mar com eix comercial integral i de proximitat.
                                                            a.      Senyalitzar a tota la població com arribar i que hi som dins l’Eix Comercial de Premià de Mar.
                                                            b.      Crear el mapa comercial de Premià de Mar amb tots el comerços, de distribució gratuïta.
                                                             c.      Ruta de tapes als comerços de restauració i bars de Premià de Mar. Al menys una vegada al any i consensuant amb els comerciants data, preus, temàtica, etc.
                                                            d.      Potenciar el Comerç al Carrer.
                                                            e.      Concursos d’Aparadors.
                                                              f.      Campanyes diverses (Nadals, etc.).
71.  Buscar fórmules per tal de recuperar la iniciativa del comerç local després de l’obertura del Port, sempre buscant el màxim consens.
72.  Formació continuada de comerciants.
                                                            a.      En la fórmula actual de cursos de mig dia amb formació pràctica a xarxes socials, eines informàtiques, botigues virtuals, vídeos (per facebook, youtube, blogs,) office, eines de fidelització, etc.
                                                            b.      Formacions de diversos nivells en màrqueting i tècniques de vendes.
73.  Incentivar i motivar que els comerços vagin renovant la imatge. Formació sobre aparadorisme: cursos de diversos nivells.
74.  Incrementar les subvencions i ajuts a les Associacions de Comerç del poble.
                                                            a.      Incrementar la subvenció a les associacions de comerciants un 20% anual durant els 4 anys de legislatura.
                                                            b.      Facilitar la gestió de sol·licitud de subvenció mitjançant formularis plantilla, que s’enviaran directament a les associacions per omplir-los i presentar-los.
                                                             c.      Partida per anuncis als mitjans de comunicació del Maresme, escrits, digitals, ràdio i TV.
                                                            d.      Estudiar partides i funcionament específic per a les associacions de només un barri o nucli (Mercat Municipal), on el funcionament sigui semblant al de la Regidoria de Cultura.
75.  Buscar mecanismes de foment del comerç local des dels mitjans de comunicació de titularitat municipal, especialment Ràdio Premià de Mar.
                                                            a.      Programes de Ràdio Premià per ajudar el comerç local.
                                                            b.      Creació d’anuncis econòmics a Ràdio Premià per els comerços i Pimes.
76.  Fomentar les sinèrgies entre comerços, per establir col·laboracions en que cadascun aporti segons els seus coneixements i experiència, ajudant a comerços que ho necessitin.
77.  Buscar solucions definitives a les necessitats del Mercat Municipal (manteniment,renovació, neteja, pàrquing).

11)  CREIXEMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ EXTERNA. FOMENT DE LA CREACIÓ DE FEINA

Treballarem per crear les eines i condicions necessàries per dotar a Premià de la rellevància, imatge i prestigi que li correspon com a principal població del Baix Maresme.
Hem de ser capaços de generar activitat empresarial pròpia, sense haver d’esperar a que arribin empresaris de fora a instal·lar els seus negocis i empreses.
Estem firmament decidits a desenvolupar la creació d’oportunitats empresarials i per tant de llocs de feina. I com una de les prioritats de la nostra acció de govern, ens proposem a articular mesures de foment de l’activitat econòmica com:

78.  Establir Plans d’Ocupació per ajudar a comerços, autònoms i Pimes a contractar persones aturades de Premià de Mar i tornar-les al mercat laboral. Crearem una bossa de treball per a tots els premianencs en situació d’atur que cerquen treball.
79.  Subvencionar una part de l’IBI i de l’Impost d’Escombraries a aquells ciutadans que, bé sent ja empresaris o constituint-se com a tals, contractin a treballadors per un temps mínim a determinar a la normativa específica, actuant com mesura complementària a les que puguin establir la Generalitat o el Govern Central.
80.  Subvencionar en determinada quantia, depenent del número de treballadors que es vagin a ocupar, les llicències d’obertura per a activitats econòmiques.
81.  Subvencionar una part de l’IBI i de l’Impost d’Escombraries a aquells negocis locals que formin part d’un programa de Responsabilitat Social fomentat per l’Ajuntament.
82.  Crear un sistema d’informació als comerços per oferir participar en la presentació d’ofertes per les compres municipals o la presentació a concursos públics.
83.  Orientar i ajudar a les empreses i/o comerços de Premià per acollir-se a subvencions de la resta d’administracions (Diputació, Consell Comarcal, Generalitat o l’Estat).
84.  Prestar cobertura de gestió i infraestructura a les empreses de nova creació que sorgeixin, mitjançant:
                                                            a.      La instal·lació d’un Viver d’Empreses (Metalogenia).
                                                            b.      Fomentar i potenciar la creació de Societats Cooperatives , facilitant:
1.      Les gestions necessàries per a la seva constitució.
2.      L’aportació de la infraestructura possible durant el primer any de funcionament.
3.      La resta de mesures anunciades per a qualsevol iniciativa empresarial.
                                                             c.      Crear una fira o concurs d’emprenedors.
85.  Crear un acord de col·laboració amb el TecnoCampus, entre Universitat i empreses i comerç local.
86.  Crear un intercanvi d’empreses locals i del voltant per ajudar a conèixer e intercanviar negoci.
87.  Crear un vídeo institucional per donar a conèixer Premià de Mar al Maresme i a tot Catalunya.
88.  Accions de divulgació del comerç local als pobles del voltant (anuncis institucionals, fires, esdeveniments).
89.  Promoure i potenciar Premià de Mar com a centre de moda del Maresme.
                                                            a.      Creació del Dia de la Moda.
                                                            b.      Creació d’un Centre Assessor de la Moda/Estampació.
                                                             c.      Escultura Homenatge als Estampadors de Premià de Mar.

12)  ECONOMIA MUNICIPAL I HISENDA

La recerca de finançament serà una de les prioritats en l’acció de govern. Per poder dur a terme les accions i actuacions que necessita Premià de Mar es fonamental comptar amb els recursos econòmics adients. Es per això que proposem les següents accions:

90.  Auditoria externa, per tal de conèixer l’estat dels comptes públics de l’Ajuntament.
91.  Establir els mecanismes que siguin possibles per tal de prevenir i regular de cara a futur les despeses innecessàries realitzades des de l’Ajuntament en clau electoralista.
92.  Crear un equip de tècnics que s’encarregui de cercar finançament per totes les propostes, ja sigui en l’àmbit local, comarcal, català, estatal o europeu.
                                                            a.      Que estudiï tot el que tingui sistemes automatitzats de concessió de recursos i que es faci el seguiment:
1.      Plans de formació.
2.      Plans de recerca de feina.
3.      Aportacions de recursos de la Diputació per asfaltat, mobiliari públic, biblioteques, etc.
4.      Recursos per Educació (continuarem amb la subvenció de llibres).
5.      Per ajudes socials.

13)  RELACIONS AMB LA RESTA D’INSTITUCIONS

Mantenir una relació fluida amb les Institucions i estaments públics és fonamental para establir col·laboracions i millorar els finançaments. En aquesta línia proposem:

93.  Engegar reunions periòdiques amb els representants de la resta d’institucions per fer arribar les nostres sol·licituds i mancances.MEDI AMBIENT, URBANISME, OBRES I SERVEIS

Volem un Premià de Mar net i saludable; cívic i respectuós amb el medi ambient; d’un urbanisme coherent i sostenible, i que faci honor al nom recuperant el seu front marítim.

14)  MEDI AMBIENT I SALUD PÚBLICA

La preocupació dels ciutadans per el medi ambient és, afortunadament, cada vegada més gran. El soroll i la neteja del poble són aspectes que incideixen de manera determinant en l’activitat quotidiana de qualsevol ciutadà. La preservació i millora del medi ambient serà, per tant, un dels elements centrals de la nostra acció de govern.
Impulsarem un Pla Integral de Neteja i Salut Pública que millori els resultats dels darrers anys, tant en l’aspecte visual dels carrers com en l’àmbit sanitari. També volem reconduir la política ambiental i de manteniment de l’arbrat. Les nostres propostes son:

NETEJA:
94.  Impulsar un PLA LOCAL DE NETEJA que millori els seus resultats, tant en l’aspecte visual dels carrers del nostre poble com en l’àmbit sanitari.
                                                            a.      Requerirem a l’empresa que té la concessió que compleixi el contracte i establirem la presència de tècnics auditors.
                                                            b.      Reubicarem les illes de contenidors problemàtiques per els veïns i, a les que siguin insalvables, establirem un sistema de rotació perquè no sempre pateixen els problemes els mateixos veïns.
                                                             c.      Estudiarem la inclusió de noves clàusules al plec de condicions per properes adjudicacions del Servei de Recollida d’Escombraries, incrementant el número de contenidors convencionals per cobrir totes les necessitats satisfactòriament.
                                                            d.      Continuarem apostant per la recollida selectiva i fer el seguiment que serveixi per reduir el cost de la factura per a l’Ajuntament.
                                                            e.      Estudiarem la possibilitat d’incrementar la neteja viària en hores i punts concrets de Premià.
                                                              f.      Estudiarem una nova regulació de l’horari de recollida industrial per els establiments comercials del casc urbà.
                                                            g.      Programarem campanyes de sensibilització per el manteniment de la neteja als carrers, així com dels contenidors de residus, incidint en el respecte a l’horari per dipositar els residus domèstics.
                                                            h.      Impulsarem la gestió integral dels residus. Establirem programes de sensibilització destinats als ciutadans, comerços i empreses.

MASCOTES:
Programarem campanyes de sensibilització per els propietaris de mascotes i establirem mesures per a evitar els casos d’incivisme. Estudiarem la possibilitat d’establir Serveis cívics per les primeres sancions.

95.  Realitzarem Controls d’excrements i orins de gossos.

SALUT PÚBLICA:
96.  Elaborar un Mapa de Zones Brutes per establir plans concrets d’Actuació al respecte.
97.  Fer els controls adients per garantir que s’acompleix la normativa.
98.  Controls d’Insalubritat als punts negres de la població, com illes de contenidors, clavegueres i zones de possibles focus de legionel·la.
99.  Intensificar les mesures que evitin els abocadors incontrolats, incrementant la vigilància mitjançant la patrulla de la Policia Local.
100.         Establir un Programa d’Inspecció, Conservació i Manteniment periòdic de la Xarxa de Clavegueram i Sanejament de Premià.
101.         Revisar i millorar la separació d’aigües residuals i pluvials per evitar inundacions en les cases.
102.         Instal·lació de desfibril·ladors a punts estratègics i Centres Públics.
                                                            a.      Campanyes de formació davant el cas de la mort sobtada.
103.         Garantir el Dret al Silenci, mitjançant:
                                                            a.      Elaboració d’un Mapa de Sorolls de Premià de Mar.
                                                            b.      Campanyes de conscienciació a la població per a la disminució de sorolls.
                                                             c.      Adequació de les Ordenances d’usos i control dels horaris d’obertura i tancament dels bars, restaurants i establiments d’oci nocturn.
                                                            d.      Incorporació de recomanacions a les edificacions que afavoreixin l’aïllament acústic.

ARBRAT I ZONES VERDES:
104.         Recuperació de la Brigada de Jardineria pròpia de l’Ajuntament, intentant recuperar serveis externalitzats.
105.         Pla de poda i tala d’acord amb els estàndards i els tècnics especialitzats.
106.         Campanyes de Repoblació d’arbrat.
107.         Plantació d’arbres i arbustives. Repoblació d’arbres que han estat talats o morts i que no facin nosa.
108.         Incorporació d’arbres i plantes autòctones a les zones verdes del casc urbà a la fi d’afavorir un menor consum d’aigua de reg.
109.         Creació de noves zones verdes, manteniment de les actuals i allà on sigui possible substituir àrees de ciment per espais verds específics per el lloc.
110.         Constituir un Consell Local Assessor de Medi Ambient, amb la participació dels grups locals que venen treballant en aquests polítiques i altres col·lectius i ciutadans que, per la seva preocupació al respecte o preparació en la matèria es faci aconsellable la seva participació.
111.         Foment de l’educació mediambiental entre la població, especialment la juvenil i infantil.
112.         Fomentar i aprofitar el voluntariat, tant de col·lectius organitzats com de particulars que vulguin col·laborar.
113.         Cercar fórmules imaginatives per aconseguir que els ciutadans respectin les plantacions.
114.         Formar professionalment a la Policia Local en matèria mediambiental i de protecció animal i dotar-la dels mitjans i instruments necessaris perquè puguin desenvolupar, a més del seu comés habitual en el camp de la seguretat ciutadana, una Vigilància Mediambiental.
115.         Crear la Bústia Verda de l’Ajuntament per recollir els suggeriments, queixes i denuncies dels ciutadans en matèria mediambiental. Realitzarem campanyes informatives per l’ús de la mateixa per els ciutadans.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT:
116.         Incentius a la utilització d’energies renovables i punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
117.         Eficiència energètica.
                                                            a.      Promoure l’autosuficiència energètica en edificis públics i enllumenat públic.
                                                            b.      Activar ajuts a l’eficiència energètica per incentivar la rehabilitació.
                                                             c.      Reforçar i millorar la il·luminació de la via pública a les zones afectades per el canvi de il·luminaries.
                                                            d.      Campanya periòdica de reubicació dels fanals que es troben al mig de les voreres estretes i que impedeixen l’accessibilitat.
118.         Acabar d’instal·lar progressivament a totes les zones verdes de propietat pública i arbrat que ho precisi sistemes automàtics de reg, aconseguint a la vegada un abaratiment dels costos de manteniment i un important estalvi d’aigua.
119.         Promoure una nova cultura de l’aigua:
                                                            a.      Utilitzar aigües depurades per el reg i neteja dels carrers amb la fi d’aconseguir un estalvi en el consum global de l’aigua.
                                                            b.      Plans per la utilització d’aigües pluvials.
1.      Normativa d’ús d’aigua a jardineria. Foment del estalvi d’aigua.
2.      Campanyes de sensibilització.
120.         Adoptar mesures de protecció del medi ambient dins el planejament urbanístic.
121.         Fomentar hàbits agroalimentaris respectuosos amb el medi ambient. Introduir l’alimentació ecològica amb productes de proximitat entre la població, escoles, centres geriàtrics, etc.
122.         Implicar a les empreses en les pràctiques de responsabilitat social corporativa (RSC).


15)  EL FRONT MARÍTIM DE PREMIÀ DE MAR

Treballarem amb intensitat per recuperar el front marítim. Volem fer del passeig marítim una ruta per al gaudi de tots els ciutadans, al llarg de tot el front marítim de Premià. Les nostres propostes son:

123.         Buscar solucions efectives i viables per resoldre la pèrdua de les nostres platges.
124.         Buscar solucions efectives i viables per evitar que l’aigua arribi al passeig els dies de mala mar.
125.         Regular les zones de pesca i el seu ús per la bona convivència amb la resta d’usuaris.
126.         Convertir el passeig marítim en una arteria de lleure per a tots els ciutadans, al llarg de tot el front marítim.
                                                            a.      Zones de miradors i de contemplació. Millora de les existents i creació de noves. Instal·lació de més bancs al llarg del passeig.
                                                            b.      Crear punts de trobada, punts de referència, mesuraments i equips per fer estiraments o exercicis.
                                                             c.      Posar desfibril·ladors en punts estratègics.
                                                            d.      Organitzar caminades guiades o curses per millorar les condicions físiques.
                                                            e.      Gestionar davant l’administració competent el manteniment i conservació dels elements del passeig.
127.         Incrementar i millorar les mesures d’accessibilitat a la platja per persones amb mobilitat reduïda o discapacitat.

16)  URBANISME I OBRES (REDISTRIBUTIU, SOSTENIBLE I ACCESIBLE)

Proposem un urbanisme reequilibrador, pensat per a tots el barris, amb una mobilitat digna i mediambientalment sostenible. Per això, posarem en marxa un Pla General de Millora Urbanística Peu de carrer, que abordarà les problemàtiques de Mobilitat i Accessibilitat, la Salubritat, la Neteja i l’Estètica dels carrers dels nostre poble. Les nostres propostes son:

128.         Per tal de distribuir les inversions d’una manera més justa, no executar cap projecte d’inversió superior al 33% de les inversions de Premià de Mar si no està consensuat amb les AA.VV.
129.         Revisarem les zones inundables de Premià de Mar i buscarem solucions efectives.
130.         Projecte de circumval·lació per Premià de Mar.
131.         Intentarem finalitzar el pendent del Pla de Barris actual i estudiarem la viabilitat d’executar un altre pla de barris a altres zones de Premià.
132.         Pla General de Millora Urbanística a Peu de Carrer, que inclourà:
                                                            a.      Millora de l’entorn i embelliment del casc urbà.
1.      Eliminació dels elements antiestètics que produeixen impacte ambiental i deterioren l’aspecte del casc urbà, com cables, transformadors elèctrics a llocs poc idonis, tanques d’obra que no guardin l’estètica, etc.
2.      Aplicació de les polítiques d’Eficiència energètica que estiguin al nostre abast.
                                                            b.      Pla Integral de Neteja i Salut Pública (veure apartat 14 Medi Ambient i Salut Pública)
                                                             c.      Activació del Pla de Mobilitat (veure apartat 17 Mobilitat, Accessibilitat als carrers).
133.         Reubicar les instal·lacions municipals i estalviar-se lloguers innecessaris.
134.         Poder oferir espais a entitats del poble que ho demanin, tant amb caràcter puntual com de llarga durada.
135.         Pla de Manteniment d’Equipaments Públics municipals.
136.         Recuperar la brigada d’Obres, intentant recuperar el màxim de serveis externalitzats.

PLANEJAMENT ESPECIAL PER ELS GRANS SOLARS EN DESÚS:

Volem desbloquejar la situació dels quasi 31.500 m2. de terreny que sumen els tres grans solars de les antigues fàbriques de Metalogenia, Transmesa i Can Sanpere.
És per això que hem proposat solucions viables per cadascun dels espais, enfocades a dotar de serveis i oportunitats laborals als premianencs, i econòmiques per el municipi. Unes propostes per les que buscarem el màxim consens de les associacions de veïns i associacions de comerciants.
També ens hem ofert per parlar amb les corresponents propietats, gestions que ja hem iniciat.

137.         HUB OCI-EDUCATIU dedicat als infants i adolescents (terrenys Metalogenia).

Proposem omplir de serveis per a la ciutadania més jove de Premià els terrenys de l’antiga Metalogenia, uns 19.000 m2., amb la creació d’una gran zona d’educació complementària i oci dirigida especialment als infants i adolescents. Una actuació que a més permetria donar un nou aire i millorar la imatge de la nostra població per la seva entrada sud, la principal venint des de Barcelona.
                                                            a.      Equipaments Educatius:
1.      Escola Bressol Municipal.
2.      Nou edifici per Escola Permanent d’Adults, amb una oferta més completa, variada i amb millors prestacions.
3.      Segona Biblioteca Municipal, complementària de l’actual, incloent ludoteca infantil i juvenil.
4.      Convenis de col·laboració amb Universitat i TecnoCampus de Mataró.
                                                            b.      Equipaments d’Oci:
1.      Txiqui-Parc per els més petits.
2.       Espais d’activitats i jocs per adolescents.
3.       Zona d'oci que complementi al comerç local.
                                                             c.      Altres Equipaments:
1.      Viver d’Empreses.
2.      Centre Cívic per el sector de Ponent.
3.      Zona d’aparcaments dissuasius, recolzats per el bus local.

138.         ZONA DE SERVEIS TURÍSTICS AMB HOTEL, SPA I GRAN PARC (terrenys Transmesa).  

Per donar ús als 12.870 m2. que ocupa el solar de Transmesa, plantegem una zona dedicada de manera principal als serveis al turisme i al medi ambient.
                                                            a.      Equipaments:
1.      Hotel amb Spa i sales de convencions de gran capacitat.
2.      Zona esportiva al seu voltant.
3.      Gran Parc Forestal connectant pel nord amb l’actual zona verda del carrer Jaume Balmes, i per ponent amb la plaça Salvador Moragas.
                                                            b.      Altres actuacions:
1.      Obertura del carrer Sant Cristòfol fins a la Ctra. de Premià de Dalt.
2.      Obertura del carrer Gibraltar fins a la Ctra. de Premià de Dalt.
3.       Creació de dues fileres de cases en carrers Gibraltar i Indústria, entre la Riera i el carrer de Ponent.
4.      Creació d’un pàrquing per a 300 places, sota preus taxats per l’Ajuntament i d’imports assequibles.

139.         HUB DE SERVEIS SOCIALS I LOCALS DE SUPORT A LA PETITA EMPRESA I COMERÇ DE PREMIÀ (terrenys de Can Sanpere).

Plantegem la revisió de l’ús de Can Sanpere i proposem la creació en el mateix d’un Hub de Serveis Socials a Premià de Mar i un centre per empreses i negocis. Amb aquesta proposta volem desbloquejar una solució que, a més de preveure encara llarga en el temps i de dubtós final, suposaria una despesa econòmica definitiva molt elevada. Des d’Empenta per Premià entenem que encara estem a temps de repensar l’expedient d’expropiació i que les partides econòmiques previstes per la mateixa es dediquin a altres inversions i manteniments que són necessaris en el poble.

                                                            a.      Espai edificable (3.000 m2, a construir per el propietari):
1.      Hub de Serveis Socials (veure apartat Serveis Socials, punt 42).
2.      Edifici per empreses i negocis que no necessitin estar a peu de carrer.
3.      Pàrquing per descongestionar i donar solució a la falta d’aparcaments a Premià de Mar.
                                                            b.      Espai no edificable (6.000 m2):
1.      Es destinaran a zona verda, com està previst en el POUM.

17)  MOBILITAT

La Mobilitat Urbana és una necessitat bàsica de les persones i un dret fonamental. Posarem el nostre èmfasi en eliminar obstacles i pacificar els carrers envers una mobilitat més digna. Tornarem a definir la política d’aparcaments regulats.
Les nostres propostes son:

ACCESIBILITAT ALS CARRERS:
Incloses dins el “Pla General de Millora Urbanística a Peu de carrer” que volem posar en marxa de manera prioritària, s’inclouen les mesures següents destinades a millorar l’accessibilitat als carrers del nostre poble:
140.         Crear un Equip de Mobilitat composat per persones amb manca de mobilitat, tècnics, Associacions de Veïns i representants dels grups polítics.
                                                            a.      Pla de Mobilitat. S’activarà el Pla aprovat recentment i que no s’està aplicant, prèvia revisió per part de l’Equip de Mobilitat.
                                                            b.      L’Equip de Mobilitat farà una proposta de millores en el Pla existent, donant prioritat a rebaixar les voreres per facilitar l’accessibilitat a les cadires de rodes, cotxets i gent gran; treure fanals, pals de llum i telèfon de voreres estretes. La proposta serà la base per els projectes d’execució posteriors.
                                                             c.      Obligatorietat de compliment dels requeriments de mobilitat a totes les obres públiques noves que es facin.
                                                            d.      Tornar a definir la política d’aparcaments regulats per mobilitat reduïda.
                                                            e.       Revisar l’accessibilitat a les instal·lacions esportives i culturals municipals, així com habilitar espais adequats perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin assistir a les activitats esportives i culturals de manera integrada amb la resta del públic.
                                                              f.      Treballar en la sensibilització i el civisme per tal de respectar els elements que faciliten l’accessibilitat urbana a les persones amb mobilitat reduïda.

APARCAMENT REGULAT. ZONES VERDES I BLAVES:
141.         Revisar l’acord amb Vopi4 sobre la concessió per l’obra de la plaça dels Països Catalans i la concessió d’explotació del pàrquing soterrat de la plaça, així com de les zones blava i verda.
a.      Revisar les zones d’aparcament regulat, respecte a quantitat, zones i preus.
b.      Proposar un 15% de places de Zona Blava sense pagament amb només el rellotge de control horari.
c.       Replantejar el número de places de Zona Verda assignades als veïns.
142.         Construir o Habilitar d’aparcaments dissuasius gratuïts, en zones estratègiques del poble i els voltants.
143.         Recuperar totes les places d’aparcament que s’han perdut. Estudiar fórmules per dotar de places d’aparcament a diferents zones del poble.
144.         Revisar les places d’aparcament de titularitat municipal per intentar privatitzar-les u oferir-les al comerç local.

18)  COMUNICACIONS

Un poble vertebrat necessita d’unes comunicacions adients. El nostre objectiu tindrà com a fi aconseguir apropar al ciutadà als mitjans de transport públic degut a la seva practicitat.
Les nostres propostes son:

145.         Recuperar el projecte per la segona estació de Premià de Mar (Abaixador de Can Pou-Camp de Mar).
146.         Treballar per millorar l’estació de Rodalies Renfe actual.
147.         Compromís de fer les gestions necessàries per incloure Premià de Mar en la corona tarifària metropolitana T-1.
148.         Crear un projecte per pacificar la N-II i donar vida al passeig de la N-II.
149.         Mantenir l’autobús de rotació local. Estudiar millores en el seu servei, i fórmules de gestió i regulació de preus.
150.         Realitzar un Pla de Circulació Urbana.
                                                            a.      Estudi en profunditat sobre l’ordenació i regulació del trànsit (sentits, circuits i senyalització de circulació) en especial per el centre del casc urbà.
                                                            b.      Remodelació seguint el Pla de Circulació que surti de l’estudi.
                                                             c.      Consensuar les mesures a adoptar amb els col·lectius afectats.


CIUTADANIA ACTIVA

Donarem suport i potenciarem el cabdal d’activitat educativa, cultural i esportiva existent a Premià, fomentant la participació del barris, entitats i col·lectius.

19)  EDUCACIÓ

A més de complir amb les competències que en matèria d’Ensenyament tenim els municipis (que es refereixen fonamentalment al manteniment i conservació dels Centres Educatius, així com a la seguretat dels mateixos i dels seus ocupants), des de l’Ajuntament ens ocuparem en complimentar la oferta educativa que la Generalitat de Catalunya té al nostre poble. En aquesta línia, ens proposem:

151.         Política activa d’ajut a la comunitat escolar de Premià.
152.         Ajudar a mantenir els edificis de les escoles públiques.
153.         Ajuts a les necessitats educatives especials:
                                                            a.      Intentar l’obertura d’un centre de formació especial sigui nou o per adhesió a un dels centres actuals.
                                                            b.      Ajuts professionals per trams específics d’edat (Psicòlegs, Psicopedagogs i Fisioterapeutes).
                                                             c.      Informació i Formació sobre tipus de malalties, la seva detecció i formació d’educadors i particulars.
154.         Crear una Oficina Municipal contra l’assetjament escolar:
                                                            a.      Servei de suport professional als escolars assetjats.
                                                            b.      Servei de vigilància.
                                                             c.      Mesures i campanyes municipals de prevenció.
155.         Pla Local d’Educació amb tots els interlocutors.
156.         Recuperar les Beques Menjadors.
157.         Hub Oci-Educatiu al solar de Metalogenia:
                                                            a.      Escola Bressol.
                                                            b.      Txiqui-Parc.
                                                             c.      Escola Permanent d’Adults.
                                                            d.      Biblioteca/Ludoteca per a infants i adolescents.
                                                            e.      Conveni amb la Universitat (TecnoCampus de Mataró).
158.         Mantenir i potenciar els Programes de Formació Ocupacional.
159.         Incrementar les mesures de seguretat dels Centres Educatius:
                                                            a.      Revisar els protocols d’Emergències i Evacuació dels centres, actualitzar-los i adequar-los si ‘escau.
                                                            b.      Desenvolupar els Plans d’Evacuació propis de cada Centre per casos de catàstrofes, amb realització periòdica de simulacres i supòsits pràctics.

20)  CULTURA

L’accés de tots als bens de cultura constitueix una peça cabdal de la vida democràtica local; de tolerància, llibertat i progrés, i un instrument de integració i convivència entre les diverses identitats culturals en un municipi en el que convivim nadius de diferents llocs de l’Estat i de diversos països.
En l’àmbit de la Cultura, el govern d’Empenta per Premià representarà també l’inici d’una nova etapa, posant en marxa les mesures següents:

160.         Pla Local de Cultura.
161.         Crear una Aula Permanent d'Exposicions.
162.         Recuperar activitats a la Biblioteca Martí Roselló.
163.         Recuperar l'esperit sardanístic.
164.         Establir un Conveni d’oferta cultural amb el Centre L’Amistat.
165.   Establir un Conveni d’oferta cultural amb el Patronat Social Premianenc.
166.         Potenciar la col·laboració i ajut a les associacions culturals.
167.         Potenciar la conservació, posada en valor i promoció del Patrimoni històric i cultural de Premià:
168.         Museu d’Estampació Tèxtil.
                                                            a.      Potenciar la seva promoció externa.
                                                            b.      Crear un calendari d’exposicions dinàmic, que vitalitzi el seu interès per part de la ciutadania en general.
                                                             c.      Creació de visites per els col·legis de Premià de Mar.
                                                            d.      Mostra itinerant, aprofitant festes al carrer o el Dia de la Moda.
                                                            e.      Escultura Homenatge als Estampadors de Premià.
169.         Museu Romà.
                                                            a.      Promocionar i intentar incloure’l al programa de rutes museístiques de Catalunya.
                                                            b.      Continuar dotant-los dels recursos necessaris per investigació i musealització.
170.         Promocionar l’Escola de Música. Intentar aconseguir fons perquè sigui sostenible amb petites aportacions del alumnes.
171.         Completar la xarxa d’equipaments culturals i multiplicar la seva rendibilitat social.
                                                            a.      Establir Mini biblioteques de Barri, als locals de les AA.VV., adequant aquests a tal efecte.
                                                            b.      Fomentar la participació dels ciutadans en l’elaboració dels projectes i inclòs en la gestió dels equipaments.
                                                             c.      Potenciar hàbits culturals com la lectura, música en directe, teatre, etc.
172.         Buscar fórmules per potenciar l’activitat i manteniment de la important activitat teatral que manté Premià de Mar. Crear un Concurs de Teatre per a tots els grups locals, com a fórmula per incentivar-los i ajudar-los en el seu desenvolupament.
173.         Seguir fomentant el teixit cultural associatiu i potenciar el ja existent.
174.         Impulsar la col·laboració entre municipis de l’entorn per la elaboració de projectes culturals en comú. Això ens permetrà desenvolupar projectes que d’altra banda s’escaparien a les possibilitats de cada municipi.

21)  ESPORTS

L’exercici, l’activitat física i l’esport constitueixen per a nosaltres un dret de tota la ciutadania de Premià de Mar, que entenem s’ha de protegir i fomentar com factor essencial de creixement personal i social. Constitueix a més la millor prevenció per a la població infantil, juvenil i en general contra l’adquisició d’hàbits perjudicials per la salut individual i col·lectiva del nostre poble.
Ena proposem consolidar i incrementar en lo possible els nivells esportius de Premià de Mar, en relació a instal·lacions, la seva pràctica i als mecanismes d’ús i gestió.

175.         Potenciar la col·laboració amb les associacions esportives.
176.         Potenciar les escoles esportives i l’esport de base, com a vehicle d’integració, educació per a la ciutadania amb valors i creixement personal.
177.         Continuarem potenciant les instal·lacions esportives de les escoles obrint-les al públic fora d’horari de l’escola.
178.         Millora de les instal·lacions esportives existents i construcció de noves si s’escau.
179.         Adoptar quantes mesures siguin necessàries per a la prevenció d’accidents en les pràctiques esportives.
180.         Afavorir la realització de quantes campanyes Informatives en relació a la pràctica de l’esport en qualsevol de les seves modalitats proposin els col·lectius esportius de Premià.EDICIÓN EN CASTELLANO180 MEDIDAS PARA MEJORAR PREMIÀ DE MAR


GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS INTERNOS

La justicia social es nuestra premisa principal. Queremos una gestión de gobierno centrada con exclusividad en los intereses de Premià de Mar y sus ciudadanos.

1)      ACCIÓN DE GOBIERNO:

Nuestra acción de gobierno se centrará en la mejora de las condiciones de vida de los vecinos de Premià de Mar, dedicando el 100 por 100 de nuestras energías a defender los intereses de todos los ciudadanos y conseguir recursos para mejorar Premià de Mar. Es para esto que proponemos las siguientes medidas:

1.      Dedicación exclusiva del Alcalde a las tareas municipales.
2.      Dedicación de los concejales al 100% a temas locales.
3.      Acercar el equipo de gobierno a la ciudadanía. De manera quincenal inicialmente, los concejales atenderán personalmente a los vecinos que lo soliciten, sobre temas de su ámbito, previa cita para organizar agendas.
4.      Recuperar la Concejalía de Gobernación.
5.      Transparencia Total de la Institución Municipal. Código Ético.
6.      Procuraremos una distribución de los recursos justa y equitativa.
7.      Gobernaremos para todos los ciudadanos de Premià respetando derechos y obligaciones.
8.      Que las inversiones se hagan teniendo en cuenta el bien general de toda la ciudadanía.
9.      Que ningún proyecto de inversión suponga en ningún caso más del 33% de las inversiones de Premià de Mar si no está consensuado con las AA.VV.
10.  Dedicaremos el máximo esfuerzo a conseguir ayudas del resto de administraciones e instituciones (Gobierno Central, Generalitat de Catalunya, Diputació Provincial de Barcelona, Consell Comarcal del Maresme, y otros organismos como la Unión Europea, Instituciones públicas y privadas, etc.).
11.  Fomentaremos la participación ciudadana.

2)      CIVISMO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

La convivencia entre todos los que conformamos la ciudadanía de Premià de Mar debe ser efectiva, en un marco de civismo, respeto por la diversidad y seguridad. La educación y la toma de consciencia, pero también la exigencia de un comportamiento cívico y respetuoso con las normativas, serán los ejes de nuestra actuación.

Proponemos profundizar en tres líneas de actuación: La Educación Cívica; la Seguridad, y la Policía Local, de la que queremos hacer una profunda revisión, con el fin de dotarla de los recursos materiales, humanos y formativos necesarios para que puedan realizar su fundamental tarea de servicio al ciudadano y apoyo a los vecinos en cuantos problemas demanden, con solvencia, garantías y seguridad. Nuestras propuestas son:

EDUCACIÓN CÍVICA:
12.  Recuperar las Jornadas de Educación Viaria para los escolares.
13.  Establecer Jornadas de Educación Cívica para los escolares.
14.  Campañas de sensibilización y civismo.
15.  Campañas de información sobre la Ordenanza de terrazas de los bares.
16.  Cumplimiento de las Ordenanzas Municipales (Civismo y Convivencia Ciudadana, Terrazas de los bares, Ruidos, Fiscal, Precios Públicos, Cementerio municipal, etc.).

POLICÍA LOCAL:
17.  Revisar los protocolos de organización y funcionamiento.
18.  Estudiar las nuevas necesidades de personal para dotar a la Policía Local de la plantilla adecuada para cumplir con efectividad sus funciones.
19.  Crear la figura del Policía de Barrio.

SEGURIDAD:
20.  Revisar todos los protocolos de seguridad.
21.  Revisar el Plan de Emergencias aprobado, para prevenir hipotéticos casos de emergencia.

3)      GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (RÉGIMEN INTERNO)

En la búsqueda de mejorar la operatividad y eficiencia de los servicios públicos y de la optimización de los recursos económicos municipales, nos proponemos revisar y reorientar el sistema de gestión de servicios municipales y de contratación de personal. Nuestras propuestas son:

22.  Revisar la funció de Primilia Serveis (Premià Serveis Municipals S.L.U.)
23.  Estudiar si la fórmula actual es la adecuada para las funciones asignadas.
24.  Revisar si las contrataciones y los concursos públicos los ha de gestionar una empresa municipal o el propio Ayuntamiento, analizando las implicaciones jurídicas de las dos opciones.

COMUNICACIÓN MUNICIPAL

Los canales de comunicación son una herramienta fundamental en la relación entre el Ayuntamiento y el ciudadano y en la proyección exterior del municipio. Y la información plural y veraz es un derecho inalienable de la ciudadanía. Trabajaremos para mejorar los canales de proximidad y tramitación administrativa y promoveremos la activación y crecimiento de los medios de comunicación públicos en Premià.

4)      SERVICIOS TIC: NUEVAS TECNOLOGÍAS, AL SERVICIO DEL CIUDADANO.

Facilitaremos la relación entre el ciudadano y el Ayuntamiento mediante las nuevas tecnologies de la Comunicación, manteniendo y mejorando las herramientas existentes y creando nuevos canales de gestión y comunicación para facilitar a los vecinos sus gestiones. Nuestras propuestas son:

25.  Revisar contratos de alquiler y mantenimiento de equipos informáticos.
26.  Revisa si los procedimentos de programario son los más adecuados y buscar los programas que puedan ahorrar tiempo y recursos.
27.  Revisar las comunicaciones informáticas y ver si son las más adecuadas.
28.  Revisar si están conectados informáticamente todos los edificios municipales y lo están de manera eficiente.
29.  WhatsApp como canal de información directa a la ciudadanía.
30.  Implantar Sistemas de Comunicación Interna, como herramienta de mejora en la relación y bienestar laboral de los trabajadores municipales.

5)      MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Unos medios de comunicación públicos plurales y dotados de los recursos necesarios son un elemento indispensable en el desarrollo social, cultural y político de toda sociedad. Premià no es menos y queremos potenciar tanto la cantidad como la calidad de los medios de comunicación en nuestro municipio. Las acciones que proponemos para profundizar en estos objetivos son:

RÀDIO PREMIÀ DE MAR, EMISSORA MUNICIPAL:
31.  Potenciaremos Ràdio Premià de Mar, dotándola de los recursos humanos y técnicos necesarios para que pueda cumplir con efectividad su labor de servicio público, plural, veraz y dirigido a todos los ciudadanos de Premià.
32.  Promoveremos acciones para potenciar el prestigio y reconocimiento de Ràdio Premià de Mar como principal medio de comunicación de nuestra localidad y una de las emisoras municipales de radio pioneras en Cataluña. Con este objetivo:
                                                            a.      Fomentaremos el espíritu innovador, de investigación y de formación radiofónica entre sus trabajadores y colaboradores.
                                                            b.      Pondremos en valor el Patrimonio sonoro de la emisora, digitalizándolo y haciéndolo asequible a la ciudadanía. Igualmente, pondremos en valor el patrimonio técnico y tecnológico que ha sido conservado desde su creación.
                                                             c.      Articularemos actividades que fomenten el acercamiento de Ràdio Premià de Mar al conjunto de la ciudadanía.
33.  Estudiaremos mecanismos que ayuden a la financiación externa de la emisora, mediante la obtención de más y nuevos ingresos atípicos.
34.  Revisaremos su sistema de gestión; si es el más adecuado mediante Primilia Serveis o bien recuperando el Patronato específico que garantice su pluralidad, formado por representantes de todos los grupos políticis del Pleno Municipal y profesionales.
35.  Revisaremos la idoneidad del traslado de la emisora al edificio de Can Escoda y estudiaremos su emplazamiento más adecuado.

OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
36.  Potenciaremos la creación de un canal local de TV mediante el desarrollo de los contenidos audiovisuales de Ràdio Premià de Mar, rentabilizando al máximo los recursos, instalaciones y tecnologías de la misma, así como las vías de financiación.
37.  Promoveremos la creación de un medio escrito local mensual de carácter generalista bajo los criterios de pluralidad y veracidad. Estudiaremos las alternativas y posibilidades para que sea una opción viable y sólida.

6)      PROYECCIÓN EXTERIOR

La proyección exterior de nuestro pueblo y de todo lo que en el mismo acontece es un elemento clave en el desarrollo institucional y económico del municipio. De la imagen y percepción externa que demos dependerán nuestro prestigio como pueblo y muchas decisiones que podrían ser beneficiosas para Premià de Mar. En este sentido, trabajaremos en estas líneas de actuación:
38.  Potenciar y promocionar la imagen y proyección de Premià hacia el exterior.
39.  Promover convenios con otras emisoras del Maresme para llegar a través de ciertos programas a todo el Maresme.
40.  Crear un video institucional para dar a conocer Premià de Mar al Maresme y a toda Cataluña.
41.  Potenciar los canales municipales de YouTube, Facebook, Twitter, etc.

TEJIDO SOCIAL, BIENESTAR Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Las personas y vuestros problemas y necesidades estáis en el centro de nuestra atención. Desde Empenta per Premià promoveremos una distribución de los recursos justa y equitativa, y trabajaremos para garantizar el cumplimiento efectivo de los principios de la igualdad de oportunidades y de una vida para todos los ciudadanos de Premià de Mar.
Fomentaremos el contacto con el ciudadano, el voluntariado y el asociacionismo para mejorar la vida de nuestro pueblo.

7)      LAS PERSONAS, NUESTRA PRIORIDAD PRINCIPAL

El propósito de nuestra acción estará dirigido a mejorar el servicio de atención a las personas y a la optimización de los recursos existentes, generando los medios para incrementar la interacción entre todos los actores sociales.

El HUB de Servicios Sociales es una de las propuestas destacadas e innovadora de nuestro programa.

SERVICIOS SOCIALES:
42.  HUB DE SERVICIOS SOCIALES DE PREMIÀ. Creación de un espacio o multi espacio compartido, físico y virtual, para todas las entidades, asociaciones y entes municipales implicados a nivel social y relacionados con los servicios a las personas.
43.  Ayudas sociales a las personas.
                                                            a.      Para quien realmente las necesita.
                                                            b.      Seguimentos sobre el cumplimiento de las normas para recibir ayudas.

LOS NIÑOS, UNA ATENCIÓN PRIMORDIAL:
44.  A los niños les queremos ofrecer un pueblo amigo y seguro, un entorno que les enseñe a convivir y a compartir; una escuela que fomente el respeto, la libertad y el compromiso con la sociedad en la que viven. En esta línea, proponemos las siguientes medidas:
                                                            a.      Mantener la vigilancia de la Policía Local a las salidas de los Centros Escolares, para evitar la pequeña delincuencia, los accidentes de tráfico, etc.
                                                            b.      Realizar programas de Seguridad Vial para los más pequeños.
                                                             c.      Incrementar la seguridad en parques e instalaciones urbanas, vigilando especialmente su limpieza y adecuación y haciendo inspecciones periódicas a mobiliario urbano y parques infantiles.
                                                            d.      Mantener la apertura de los Centros Escolares fuera del horario lectivo y promover la de aquellos que aún no lo hacen, para actividades deportivas, formativas y culturales.
                                                            e.      Estudiar la posibilidad de mantener actividades durante los periodos de vacaciones, en un lugar seguro para los niños, para facilitar la conciliación familiar (Ver apartado propuesta Hub Ocio-Educativo en el solar de Metalogenia).
                                                              f.      Mejorar la Educación para la Salud, con programas y campañas sobre hábitos alimentarios, higiene bucodental, sexualidad, alcohol, drogas, etc.
                                                            g.      Prevenir situaciones de penuria de niños con dificultades sociales, mediante Programas de Orientación y Apoyo a las familias, de detección de situaciones de riesgo, maltratos, etc.
                                                            h.      Poner medios preventivos para evitar que los niños entren en contacto con el mundo de la droga.
                                                              i.      Propiciar la participación de las Iniciativas Sociales.

LOS JÓVENES, PARTICIPACIÓN Y TRABAJO:
45.  PROGRAMA INTEGRAL DE JUVENTUD de duración cuatrienal. Sólo así podremos conseguir la plena inserción social y profesional de la juventud, abordando desde una óptica integral los problemas reales que les preocupan y promoviendo la realización de actividades, proyectos, servicios y equipamentos necesarios.

46.  PARTICIPACIÓN Y OCIO:
                                                            a.      Crear el Consell Jove.
                                                            b.      Buscar y crear espacios de ocio para jóvenes y niños (Ver apartado propuesta Hub Ocio-Educativo para el solar de Metalogenia).
                                                             c.      Fomentar el Asociacionismo (formación en gestión de asociaciones, facilitar recursos, información sobre programas de Juventud).
                                                            d.      Propiciar Programas de Prevención y de Reinserción para adolescentes con conflictos sociales, para alejarlos del contacto con la droga y/o el delito.
                                                            e.      Elaborar una Ordenanza reguladora de Clubs Sociales de Cànnabis y establecer los controles para que se cumpla.

47.  FORMACIÓN PROFESIONAL Y OCUPACIÓN:
                                                            a.      Crear la Agencia Local de Empleo para Jóvenes, en la que tendrán que participar los agentes sociales y económicos susceptibles de aportar ideas, recursos y soluciones.  
                                                            b.      Dar apoyo a la creación de empresas para los jóvenes, poniendo a su disposición todos los mecanismos de fomento de la actividad económica y cobertura de gestión e infraestructura a las empresas de nueva creación, que figuren en este programa.
                                                             c.      Introduir para los jóvenes menores de 25 años una tercera medida consistente en abaratar su acceso a terrenos industriales/semilleros de empreses.
                                                            d.      Plan de colaboración con los centros de formación y las empresas y comercios para hacer prácticas.
                                                            e.      Crear un acuerdo de colaboración con el TECNOCAMPUS, entre Universidad y empresas y comercio local.
                                                              f.      Facilitar la consecución de su primer empleo, o de su permanencia en el mercado laboral, mediante la aplicación de Planes y Recursos dirigidos a la Formación Contínua (Centro Permanente de Adultos en el Hub Ocio-Educativo del solar de Metalogenia).
                                                            g.      Revisar y reformular si cabe el planteamiento actual de los cursos de formación que se están llevando a cabo por parte de Promoción Económica, para que se ajusten a las necesidades y realidad de Premià de Mar.
                                                            h.      Promover la Convivencia Intergeneracional entre aquellos jóvenes que deseen aprender un oficio y los mayores, que ya jubilados, quieran participar aportando sus conocimientos y experiencias.

48.  FACILITAR A LOS JÓVENES EL ACCESO A LA VIVIENDA. Nos proponemos llevar a cabo una política que actúe de forma decidida para que se produzca una oferta de vivienda que aporte soluciones a las necesidades de los jóvenes.
                                                            a.      Negociaremos con el resto de Instituciones implicadas que tengan como objetivo prioritario facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.
                                                            b.      Estudiaremos la posibilidad de hacer un Plan de Vivienda que contemple el acceso en régimen de propiedad mediante las fórmulas de Protección Oficial y Vivienda a Precio Tasado, con medidas especiales para jóvenes con medios y bajos niveles de renta.
                                                             c.      De la misma forma, este Plan deberá contemplar un tipo de vivienda de Protección Oficial en régimen de Alquiler para jóvenes con ingresos limitados.

LAS MUJERES, IGUALDAD Y PROTECCIÓN:
La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es uno de nuestros objetivos irrenunciables. Por esto, nos adscribiremos a todos los Planes de Igualdad que se promuevan desde las administraciones competentes. Pero como Institución más cercana al ciudadano, al Ayuntamiento nos corresponde desarrolar un papel decisivo para concretar aquellas actuaciones que de manera más precisa incidan en la corrección de las desigualdades.  Para cumplir este objetivo proponemos desarrollar las siguientes medidas:

49.  Poner en marcha un Plan de Igualdad Municipal para las mujeres de Premià, con los siguientes objetivos:
                                                            a.      Protocolos y acciones de refuerzo para actuar en la prevención e intervención en casos de violencia de género / infantil.
                                                            b.      Fomentar la participación de la mujer en la vida sociopolítica de Premià.
                                                             c.      Centro Asesor de la Mujer, con Asesoría Psicojurídica y Laboral.
                                                            d.      Mantener y ampliar la Red de Servicios Sociales que incide en aquellos servicios que sean de más utilidad a las mujeres.
                                                            e.      Potenciar la inserción laboral de la Mujer. Elaborar un Plan de Empleo específico para la mujer.
                                                              f.      Constituir la Comisión Local de la Mujer, para participar mediante las organizaciones de mujeres, departamentos de la mujer de organizaciones sindicales, y otros organismos e instituciones con el fin de corresponsabilitzarse para desarrollar actuaciones en favor de la integración e igualdad de las mujeres: Educación, Conciliación y Corresponsabilidad, Mujeres con discapacidades/diversidad funcional, Urbanismo, Salud, Migraciones y Cooperación, etc.

LOS MAYORES, UN REFERENTE FUNDAMENTAL:
Tener cuidado de nuestros mayores es algo fundamental e indispensable en una ociedad que se precie. Hoy día, gran parte de nuestros mayores llegan a la edad de jubilación en plenitud de facultades. Es por ello que queremos tener una dedicación muy especial a esta parte tan importante de nuestro pueblo, por lo que proponemos estas medidas:

50.  Reforzar el apoyo municipal a las Asociaciones            y Casales de Gent Gran que hay en Premià de Mar. Estudiaremos la situación concreta de cada uno con el fin de definir la forma más adecuada paracada entitat o centro.
51.  Establecer un Programa regular de actividades informativas sobre temas de interés y practicidad para la adaptación de las personas a la vida de los mayores, sobre temas diversos (actualidad, servicios, hábitos, salud, etc.).
52.  Curso de Teatro per abuelos “Teatro Sénior”.

INMIGRACIÓN:
Al margen de les declaraciones de buenas intenciones que todos podemos hacer y que compartimos, y de las gestiones que se puedan hacer ante todos los organismos con competencias en la materia (UE, Gobierno Central y Generalitat), nos centraremos en aquello que realmente se puede hacer desde los municipios.

53.  Centraremos nuestros esfuerzos en darles un trato eficiente y humano, que es el que se merecen, como el resto de los vecinos de nuestro pueblo.
54.  Fomentaremos la cohesión social, mediante:
                                                            a.      Mecanismos de participación de la nueva ciudadanía, que les permita sentirse parte activa de Premià.
                                                            b.      Especial incidencia en la integración a través de los hijos escolarizados (segundas generaciones), y la participación de padres e hijos en el entorno escolar (educativo), para que a los recién llegados les resulte más fácil el conocimiento y la relación con el resto de vecinos.
                                                             c.      Implicación en las AMPAS, Asociaciones de Vecinos y colectivos sociales, culturales y deportivos del pueblo.
55.  Agilizar la atención y tramitación de documentos municipales (empadronamiento, etc.), al igual que para el resto de los vecinos, pero teniendo en cuenta su menor conocimiento de nuestras leyes.
56.  Fomentar la colaboración intermunicipal para que las instancias administrativas competentes agilicen la orientación y los trámites para la regularización de los recién llegados.
57.  Dar contenido a las políticas de acogida a refugiados, incluyendo los grupos de acompañamiento.

8)      LOS VECINOS DE PREMIÀ. LOS COLECTIVOS

Haremos una fuerte apuesta por los vecinos, el voluntariado y el asociacionismo para mejorar Premià de Mar. Nuestras propuestas son:

58.  Promoveremos la Participación Ciudadana en todos los ámbitos posibles.
                                                            a.      Fomentaremos el voluntariado y el asociacionismo, como vehículo para mejorar Premià de Mar.
59.  Las Asociaciones de Vecinos.
                                                            a.      Potenciaremos el trabajo de la COAV e intentaremos ayudar a los barrios que no tienen representación para que formen parte de la misma.
60.  Siniestro de Gran Via 196.
                                                            a.      Revisaremos la actuación realizada en relación con el siniestro, para corregirla y enmendarla si es preciso, y poner los elementos de control necesarios.
                                                            b.      Intentaremos reparar los daños imputables al Ayuntamiento.
                                                             c.      Estudiaremos la posibilidad de compensar a los afectados por los robos, alquileres, etc.

9)      VIVIENDA

Trabajaremos para hacer realidad el objetivo de viviendas al alcance de todas las familias. En la medida de nuestra posibilidades y competencias, estamos decididos a hacer los máximos esfuerzos para conseguir las condiciones que hagan posible a corto o medio plazo la consecución de esta prioridad. Con este objetivo proponemos las siguientes medidas:

61.  Plan Municipal de Alquiler.
                                                            a.      Buscar herramientas para adecuar los precios de las viviendas de alquiler y locales comerciales a los precios de mercado.
                                                            b.      Medidas específicas de acceso al Alquiler para los jóvenes.
62.  Adecuar la realidad actual al Plan Local de Vivienda.
                                                            a.      Estudiaremos la posibilidad de que contemple el acceso en régimen de propiedad mediante las fórmulas de Protección Oficial y Vivienda a Precio Tasado.
                                                            b.      De la misma forma, este Plan habrá de contemplar un tipo de vivienda de Protección Oficial en régimen de Alquiler para personas con ingresos limitados.
                                                             c.      Establecer todas en las promociones  una cuota destinada a vivenda social.
63.  Licencias de pisos turísticos (suspensión por un año).
64.  Intentar que no se produzcan desahucios por motivos económicos, estudiando caso por caso.
65.  Mantener y promocionar la vivienda social.
66.  Facilitar la construcción o rehabilitación de viviendas de autopromoción.


CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

Daremos un impulso a la economía de Premià de Mar, dándole valor al Comercio local y de proximidad, fomentando el crecimiento económico y promoviendo la imagen del municipio hacia el exterior.

10)  EL COMERCIO LOCAL Y PROMOCIÓN INTERNA

Daremos un impulso al comercio local, para ponerlo a la altura que se merece, promoviendo acciones para revitalizarlo. Nuestras propuestas son:

67. Crear el Directorio de Empresas y Comercios de Premià (DComPre) en la web del Ayuntamiento, con toda la información necesaria para que cualquiera que tenga una necesidad, no haya de salir de Premià de Mar para cubrirla.
68. Crear una APP para móviles con todos los comercios y empresas de Premià.
69.  Potenciar las campañas de promoción de los Ejes Comerciales y comercio de proximidad, mediante ferias, mercados y actividades diversas nuevas y potenciando o reconduciendo las ya existentes.
70.  Fomentar Premià de Mar com eje comercial integral y de proximidad.
                                                            a.      Señalizar en toda la población como llegar y que estamos dentro del Eix Comercial de Premià de Mar.
                                                            b.      Crear el mapa comercial de Premià de Mar con todos los comercios, de distribución gratuita.
                                                             c.      Ruta de tapas en los comercios de restauración y bares de Premià de Mar. Almenos una vez al año y consensuando con los comerciantes fecha, precios, temática, etc.
                                                            d.      Potenciar el Comerç al Carrer.
                                                            e.      Concursos de Escaparates.
                                                              f.      Campañas diversas (Navidades, etc.).
71.  Buscar fórmulas para recuperar la iniciativa del comercio local después de la apertura del Puerto, siempre buscando el máximo consenso.
72.  Formación continua de comerciantes.
                                                            a.      En la fórmula actual de cursos de medio día con formación práctica en redes sociales, herramientas informáticas, tiendas virtuales, videos (para facebook, youtube, blogs,) office, herramientas de fidelización,...
                                                            b.      Formaciones de diversos niveles en márqueting y técnicas de ventas.
73.  Incentivar y motivar que los comercios vayan renovando la imagen. Formación sobre escaparatismo: cursos de diversos niveles.
74.  Incrementar las subvenciones y ayudas a las Asociaciones de Comercio del pueblo.
                                                            a.      Incrementar la subvención a las asociaciones de comerciantes un 20% anual durante los 4 años de legislatura.
                                                            b.      Facilitar la gestión de solicitud de subvención mediante formularios plantilla, que se enviarán directamente a las asociaciones para rellenarlos y presentarlos.
                                                             c.      Partida para anuncios en los medios de comunicación del Maresme, escritos, digitales, radio y TV.
                                                            d.      Estudiar partidas y funcionamiento específico para las asociaciones de solo un barrio o núcleo (Mercat Municipal), donde el funcionamiento sea similar al de la Regidoria de Cultura.
75.  Buscar mecanismos de fomento del comercio local desde los medios de comunicación de titularidad municipal, especialmente Ràdio Premià de Mar.
                                                            a.      Programas de Ràdio Premià para ayudar al comercio local.
                                                            b.      Creación de anuncios económicos en Ràdio Premià para los comercios y Pymes. 
76.  Fomentar las sinergias entre comercios, para establecer colaboraciones en que cada cual aporte según sus conocimientos y experiencia, ayudando a comercios que lo necesiten.
77.  Buscar soluciones definitivas a las necesidades del Mercat Municipal (mantenimiento, renovación, limpieza, párquing).

11)  CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN EXTERNA. FOMENTO DE LA CREACIÓN DE EMPLEO

Trabajaremos para crear las herramientas y condiciones necesarias para dotar a Premià de la relevancia, imagen y prestigio que le corresponde como principal población del Baix Maresme.
Hemos de ser capaces de generar actividad empresarial propia, sin tener que esperar a que lleguen empresarios de fuera a instalar sus negocios y empresas.
Estamos firmemente decididos a desarrollar la creación de oportunidades empresariales y por tanto de puestos de trabajo. Y como una de las prioridades de nuestra acción de gobierno, nos proponemos articular medidas de fomento de la actividad económica como:

78.  Establecer Planes de Empleo para ayudar a comercios, autónomos y Pymes a contratar personas en paro de Premià de Mar y devolverlas al mercado laboral. Crearemos una bolsa de trabajo para todos los vecinos de Premià en situación de desempleo que buscan trabajo.
79.  Subvencionar una parte del IBI y del Impuesto de Basuras a aquellos ciudadanos que, bien siendo ya empresarios o constituyéndose como tales, contraten a trabajadores por un tiempo mínimo a determinar en la normativa específica, actuando com medida complementaria a las que puedan  establecer la Generalitat o el Gobierno Central.
80.  Subvencionar en determinada cuantía, dependiendo del número de trabajadores que se vayan a ocupar, las licencias de apertura para actividades económicas.
81.  Subvencionar una parte del IBI y del Impost de Basuras a aquellos negocios locales que formen parte de un programa de Responsabilidad Social fomentado por el Ayuntamiento.
82.  Crear un sistema de información a los comercios para ofrecer participar en la presentación de ofertas para las compras municipales o la presentación a concursos públicos.
83.  Orientar y ayudar a las empresas y/o comercios de Premià para acojerse a subvenciones del resto de administraciones (Diputación, Consell Comarcal, Generalitat o el Estado).
84.  Prestar cobertura de gestión e infraestructura a las empresas de nueva creación que surjan, mediante:
                                                            a.      La instalación de un Semillero de Empresas (Metalogenia).
                                                            b.      Fomentar y potenciar la creación de Sociedades Cooperativas, facilitando:
1.      Las gestiones necesarias para su constitución.
2.      La aportación de la infraestructura posible durante el primer año de funcionamento.
3.      El resto de medidas anunciadas para cualquier iniciativa empresarial.
                                                             c.      Crear una feria o concurso de emprendedores.
85.  Crear un acuerdo de colaboración con el TecnoCampus, entre Universidad y empresas y comercio local.
86.  Crear un intercambio de empresas locales y alrededores para ayudar a conocer e intercambiar negocio.
87.  Crear un video institucional para dar a conocer Premià de Mar al Maresme y a toda Catalunya.
88.  Acciones de divulgación del comercio local en los pueblos del entorno (anuncios institucionales, ferias, eventos).
89.  Promover y potenciar Premià de Mar como centro de moda del Maresme.
                                                            a.      Creación del Día de la Moda.
                                                            b.      Creación de un Centro Asesor de la Moda/Estampación.
                                                             c.      Escultura Homenaje a los Estampadores de Premià de Mar.

12)  ECONOMÍA MUNICIPAL Y HACIENDA

La búsqueda de financiación será una de les prioridades en la acción de gobierno. Para poder llevar a cabo las acciones y actuaciones que necesita Premià de Mar es fundamental contar con los recursos económicos adecuados. Es por ello que proponemos las siguientes acciones:

90.  Auditoría externa, con el fin de conocer el estado de las cuentas públicas del Ayuntamiento.
91.  Establecer los mecanismos que sean posibles para prevenir y regular de cara a futuro los gastos innecesarios realizados desde el Ayuntamiento en clave electoralista.
92.  Crear un equipo de técnicos que se encargue de buscar financiación para todas las propuestas, ya sea en el ámbito local, comarcal, catalán, estatal o europeo.
                                                            a.      Que estudie todo lo que tenga sistemas automatizados de concesión de recursos y que se haga el seguimiento:
1.      Planes de formación.
2.      Planes de búsqueda de empleo.
3.      Aportaciones de recursos de la Diputación para asfaltado, mobiliario público, bibliotecas, etc.
4.      Recursos para Educación (continuaremos con la subvención de libros).
5.      Para ayudas sociales.

13)  RELACIONES CON EL RESTO DE INSTITUCIONES

Mantener una relación fluída con las Instituciones y estamentos públicos es fundamental para establecer colaboraciones y mejorar las financiaciones. En esta linea proponemos:

93.  Iniciar reuniones periódicas con los representantes del resto de instituciones para hcer llegar nuestras solicitudes y necesidades.

MEDIO AMBIENTE, URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS

Queremos un Premià de Mar limpio y saludable; cívico y respetuoso con el medio ambiente; de un urbanismo coherente y sostenible, y que haga honor al nombre recuperando su frente marítimo.

14)  MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA

La preocupación de los ciudadanos por el medio ambiente es, afortunadamente, cada vez mayor. El ruído y la limpieza del pueblo son aspectos que inciden de manera determinante en la actividad cotidiana de qualquier ciudadano. La preservación y  mejora del medio ambiente será, por tanto, uno de los elementos centrales de nuestra acción de gobierno.
Impulsaremos un Plan Integral de Limpieza y Salud Pública que mejore los resultados de los últimos años, tanto en el aspecto visual de las calles como en el ámbito sanitario. También queremos reconducir la política ambiental y de mantenimiento del arbolado. Nuestras propuestas son:

LIMPIEZA:
94.  Impulsar un PLAN LOCAL DE LIMPIEZA que mejore sus resultados, tanto en el aspecto visual de las calles del pueblo como en el ámbito sanitario.
                                                            a.      Requeriremos a la empresa que tiene la concesión que cumpla el contrato y estableceremos la presencia de técnicos auditores.
                                                            b.      Reubicaremos las islas de contenedores problemáticas para los vecinos. En las que sean insalvables, fijaremos un sistema de rotación para evitar que sufran los problemas siempre los mismos vecinos.
                                                             c.      Estudiaremos la inclusión de nuevas clàusulas en el pliego de condiciones para próximas adjudicaciones del Servicio de Recogida de Basuras, incrementando el número de contenedores convencionales para cubrir todas las necesidades satisfactóriamente.
                                                            d.      Seguiremos apostando por la recogida selectiva y hacer el seguimiento que sirva para reducir el coste de la factura para el Ayuntamiento.
                                                            e.      Estudiaremos la posibilidad de incrementar la limpieza viaria en horas y puntos concretos de Premià.
                                                              f.      Estudiaremos una nueva regulación del horario de recogida industrial para los establecimientos comerciales del casco urbano.
                                                            g.      Programaremos campañas de sensibilización para el mantenimiento de la limpieza en las calles, así como de los contenedores de resíduos, incidiendo en el respeto al horario para depositar los resíduos domésticos.
                                                            h.      Impulsaremos la gestión integral de los resíduos. Estableceremos programas de sensibilización destinados a los ciudadanos, comercios y empresas.

MASCOTAS:
Programaremos campañas de sensibilización para los propietarios de mascotas y estableceremos medidas para evitar los casos de incivismo. Estudiaremos la posibilidad de establecer Servicios cívicos para las primeras sanciones.

95.  Realizaremos Controles de excrementos y orines de perros.

SALUD PÚBLICA:
96.  Elaborar un Mapa de Zonas Sucias para establecer planes concretos de Actuación al respecto.
97.  Hacer los controles para garantizar que se cumple la normativa.
98.  Controles de Insalubridad en los puntos negros de la población, como islas de contenedores, cloacas y zonas de posibles focos de legionela.
99.  Intensificar las medidas que eviten los verterderos incontrolados, incrementando la vigilancia mediante la patrulla de la Policía Local.
100.         Establecer un Programa de Inspección, Conservación y Mantenimiento periódico de la Red de Alcantarillado y Saneamiento de Premià.
101.         Revisar y mejorar la separación de aguas residuales y pluviales para evitar inundaciones en las casas.
102.         Instalación de desfibriladores en puntos estratégicos y Centros Públicos.
                                                            a.      Campañas de formación ante el caso de la muerte súbita.
103.         Garantizar el Derecho al Silencio, mediante:
                                                            a.      Elaboración de un Mapa de Ruidos de Premià de Mar.
                                                            b.      Campañas de concienciación a la población para la disminución de ruidos.
                                                             c.      Adecuación de las Ordenanzas de usos y control de los horarios de apertura y cierre de los bares, restaurantes y establecimientos de ocio nocturno.
                                                            d.      Incorporación de recomendaciones en las edificaciones que afavorzcan el aislamiento acústico.

ARBOLADO Y ZONAS VERDES:
104.         Recuperación de la Brigada de Jardinería propia del Ayuntamiento, intentando recuperar servicios externalizados.
105.         Plan de poda y tala de acuerdo con los estándares y los técnicos especializados.
106.         Campañas de Repoblación de arbolado.
107.         Plantación de árboles y arbustivas. Repoblación de árboles que han sido talados o han muerto y que no causen molestias.
108.         Incorporación de árboles y plantas autóctonas en las zonas verdes del municipio con el fin de favorecer un menor consumo de agua de riego.
109.         Creación de nuevas zonas verdes, mantenimiento de las actuales y  allí donde sea posible, substituir áreas de cemento por espacios verdes específicos para el lugar.
110.         Constituir un Consejo Local Asesor de Medio Ambiente, con la participación de los grupos locales que vienen trabajando en estas políticas y otros colectivos y ciudadanos que, por su preocupación al respecto o preparación en la materia, se haga aconsejable su participación.
111.         Fomento de la educación medioambiental entre la población, especialmente la juvenil e infantil.
112.         Fomentar y aprovechar el voluntariado, tanto de colectivos organizados como de particulares que quieran colaborar.
113.         Buscar fórmulas imaginativas para conseguir que los ciudadanos respeten las plantaciones.
114.         Formar profesionalmente a la Policía Local en materia medioambiental y de protección animal y dotarla de los medios e instrumentos necesarios para que puedan desarrollar, además de su cometido habitual en el campo de la seguredad ciudadana, una Vigilancia Medioambiental.
115.         Crear el Buzón Verde del Ayuntamiento para recoger sugerencias, quejas y denuncias de los ciudadanos en materia medioambiental. Realizaremos campañas informativas para su uso por los ciudadanos.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD:
116.         Incentivos a la utilitzación de energías renovables y puntos de recarga de vehículos eléctricos.
117.         Eficiencia energética.
                                                            a.      Promover la autosuficiencia energética en edificios públicos y alumbrado público.
                                                            b.      Activar ayudas a la eficiencia energética, incentivando la rehabilitación.
                                                             c.      Reforzar y mejorar la iluminación de la vía pública en las zonas afectadas por el cambio de luminarias.
                                                            d.      Campaña periódica de reubicación de las farolas que se encuentran en el medio de las aceras estrechas y que impiden la accesibilidad.
118.         Acabar de instalar progresivamente en todas las zonas verdes de propiedad pública y arbolado que lo precise sistemas automáticos de riego, logrando a la vez un abaratamiento de los costes de mantenimiento y un importante ahorro de agua.
119.         Promover una nueva cultura del agua:
                                                            a.      Utilizar aguas depuradas para el riego y limpieza de las calles con el fin de conseguir un ahorro en el consumo global del agua.
                                                            b.      Planes para la utilización de aguas pluviales.
1.      Normativa de uso del agua en jardinería. Fomento del ahorro de aigua.
2.      Campañas de sensibilización.
120.         Adoptar medidas de protección del medio ambiente dentro del planeamiento urbanístico.
121.         Fomentar hábitos agroalimentarios respetuosos con el medio ambiente. Introducir la alimentación ecológica con productos de proximidad entre la población, escuelas, centros geriátricos, etc.
122.         Implicar a las empresas en las prácticas de responsabilidad social corporativa (RSC).

15)  EL FRENTE MARÍTIMO DE PREMIÀ DE MAR

Trabajaremos con intensidad para recuperar el frente marítimo. Queremos hacer del paseo marítimo una ruta para el disfrute de todos los ciudadanos, a lo largo de todo el frente marítimo de Premià. Nuestras propuestas son:

123.         Buscar soluciones efectivas y viables para resolver la pérdida de nuestras playas.
124.         Buscar soluciones efectivas y viables para evitar que el agua llegue al paseo los días de mala mar.
125.         Regular las zonas de pesca y su uso para la buena convivencia con el resto de usuarios.
126.         Convertir el paseo marítimo en una arteria de ocio para todos los ciudadanos, a lo largo de todo el frente marítimo.
                                                            a.      Zonas de miradores y de contemplación. Mejora de las existentes y creación de nuevas. Instalación de más bancos a lo largo del paseo.
                                                            b.      Crear puntos de encuentro, puntos de referencia, mediciones y equipos para hacer estiramientos o ejercicios.
                                                             c.      Poner desfibriladores en puntos estratégicos.
                                                            d.      Organizar caminatas guiadas o carreras para mejorar la condición física.
                                                            e.      Gestionar ante la administración competente el mantenimiento y conservación de los elementos del paseo.
127.         Incrementar y mejorar las medidas de accesibilidad a la playa para personas con movilidad reducida o discapacidad.

16)  URBANISMO Y OBRAS (REDISTRIBUTIVO, SOSTENIBLE Y ACCESIBLE)

Proponemos un urbanismo reequilibrador, pensado para todos los barrios, con una mobilidad digna y medioambientalmente sostenible. Por esto, pondremos en marcha un Plan General de Mejora Urbanística a Pie de calle, que abordará las problemáticas de Movilidad y Accessibilidad, la Salubridad, la Limpieza y la Estética de las calles de nuestro pueblo. Nuestras propuestas son:

128.         Con el fin de distribuir las inversiones de una manera más justa, no ejecutar ningún proyecto de inversión superior al 33% de las inversiones de Premià de Mar si no está consensuado con las AA.VV.
129.         Revisaremos las zonas inundables de Premià de Mar y buscaremos soluciones efectivas.
130.         Proyecto de circunvalación para Premià de Mar.
131.         Intentaremos finalizar lo pendiente del Pla de Barris actual y estudiaremos la viabilidad de ejecutar otro pla de barris en otras zonas de Premià.
132.         Plan General de Mejora Urbanística a Pie de Calle, que incluirá:
                                                            a.      Mejora del entorno y embellecimiento del casco urbano.
1.      Eliminación de los elementos antiestéticos que producen impacto ambiental y deterioran el aspecto del casco urbano, como cables, transformadores eléctricos en lugares poco indoneos, cierres de obra que no guarden la estética, etc.
2.      Aplicación de las políticas de Eficiencia energética que estén a nuestro alcance.
                                                            b.      Plan Integral de Limpieza y Salud Pública (ver apartado 14 Medio Ambiente y Salud Pública).
                                                             c.      Activación del Plan de Movilidad (ver apartado 17 Movilidad, Accesibilidad en las calles).
133.         Reubicar las instalaciones municipales y ahorrarse alquileres innecesarios.
134.         Poder ofrecer espacios a entidades del pueblo que lo soliciten, tanto con carácter puntual como de larga duración.
135.         Plan de Mantenimiento de Equipamientos Públicos municipales.
136.         Recuperar la brigada de Obras, intentando recuperar el máximo de servicios externalizados.

PLANEAMIENTO ESPECIAL PARA LOS GRANDES SOLARES EN DESUSO:

Queremos desbloquear la situación de los casi 31.500 m2. de terreno que suman los tres grandes solares de las antiguas fábricas de Metalogenia, Transmesa y Can Sanpere.
Es por ello que hemos propuesto soluciones viables para cada uno de los espacios, enfocadas a dotar de servicios y oportunidades laborales a los vecinos de Premià, y económicas para el municipio. Unas propuestas para las que buscaremos el máximo consenso de las asociaciones de vecinos y asociaciones de comerciantes.
También nos hemos ofrecido para hablar cono los correspondientes propietarios, gestiones que ya hemos iniciado.

137.         HUB OCIO-EDUCATIVO dedicado a la infancia y los adolescentes (terrenos Metalogenia).

Proponemos llenar de servicios para la ciudadanía más joven de Premià los terrenos de l a antigua Metalogenia, unos 19.000 m2., con la creación de una gran zona de educación complementaria y ocio dirigida especialmente a la infancia y los adolescentes. Una actuación que además permitiría dar un nuevo aire y mejorar la imagen de nuestra población por su entrada sur, la principal viniendo desde Barcelona.
                                                            a.      Equipamientos Educativos:
1.      Guardería Municipal.
2.      Nuevo edificio para Escuela Permanente de Adultos, con una oferta más completa, variada y con mejores prestaciones.
3.      Segunda Biblioteca Municipal, complementaria de la actual, incluyendo ludoteca infantil y juvenil.
4.      Convenios de colaboración con Universidad y TecnoCampus de Mataró.
                                                            b.      Equipamientos de Ocio:
1.      Chiqui-Parc para los más pequeños.
2.       Espacios de actividades y juegos para adolescentes.
3.       Zona de ocio que complemente al comercio local.
                                                             c.      Otros Equipamientos:
1.      Vivero de Empresas.
2.      Centro Cívico para el sector de Ponent.
3.      Zona de aparcamientos disuasorios, apoyados por el bus local.

138.         ZONA DE SERVICIOS TURÍSTICOS CON HOTEL, SPA Y GRAN PARQUE (terrenos Transmesa).  

Para dar uso a los 12.870 m2. que ocupa el solar de Transmesa, planteamos una zona dedicada de manera principal a los servicios al turisme y al medio ambiente.
                                                            a.      Equipamientos:
1.      Hotel con Spa y salas de convenciones de gran capacidad.
2.      Zona deportiva a su alrededor.
3.      Gran Parque Forestal conectando por el norte con la actual zona verde de la calle Jaume Balmes, y por poniente con la plaza Salvador Moragas.
                                                            b.      Otras actuaciones:
1.      Apertura de la calle Sant Cristòfol hasta la Ctra. de Premià de Dalt.
2.      Apertura de la calle Gibraltar hasta la Ctra. de Premià de Dalt.
3.       Creación de dos hileras de casas en calles Gibraltar e Industria, entre la Riera y la calle de Ponent.
4.      Creación de un párquing para 300 plazas, bajo precios tasados por el Ayuntamiento y de importes asequibles.

139.         HUB DE SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES DE APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA Y COMERCIO DE PREMIÀ (terrenos de Can Sanpere).

Planteamos la revisión del uso de Can Sanpere y proponemos la creación en el mismo de un Hub de Servicios Sociales en Premià de Mar y un centro para empresas y negocios. Con esta propuesta queremos desbloquear una solución que, además de preverse aún larga y de dudoso final, supondría un coste económico definitivo muy elevado. Desde Empenta per Premià entendemos que aún estamos a tiempo de repensar el expediente de expropiación y que las partidas económicas previstas para la misma se dediquen a otras inversiones y mantenimientos que son necesarios en el pueblo.

                                                            a.      Espacio edificable (3.000 m2, a construir por el propietario):
1.      Hub de Servicios Sociales (ver apartado Servicios Sociales, punto 42).
2.      Edificio para empresas y negocios que no necesiten estar a pide de calle.
3.      Párquing para descongestionar y dar solución a la falta de aparcamientos en Premià de Mar.
                                                            b.      Espacio no edificable (6.000 m2):
1.      Se destinarán a zona verde, como está previsto en el POUM.

17)  MOVILIDAD

La Movilidad Urbana es una necesidad básica de las personas y un derecho fundamental. Pondremos nuestro énfasi en eliminar obstáculos y pacificar les calles en pro de una movilidad más digna. Volveremos a definir la política de aparcamientos regulados.
Nuestras propuestas son:

ACCESIBILIDAD EN LAS CALLES:
Incluidas dentro del “Plan General de Mejora Urbanística a Pie de calle” que queremos poner en marcha de manera prioritaria, se incluyen las medidas siguientes destinadas a mejorar la accesibilidad en las calles de nuestro pueblo:
140.         Crear un Equipo de Movilidad compuesto por personas con falta de movilidad, técnicos, Asociaciones de Vecinos y representantes de los grupos políticos.
                                                            a.      Plan de Movilidad. Se activará el Plan aprobado recientemente y que no se está aplicando, previa revisión por parte del Equipo de Movilidad.
                                                            b.      El Equipo de Movilidad hará una propuesta de mejoras en el Plan existente, dando prioridad a rebajar las aceras para facilitar la accesibilidad a las sillas de ruedas, cochecitos y personas mayores; y quitar farolas, palos de luz y teléfono de aceras estrechas. La propuesta será la base para los proyectos de ejecución posteriores.
                                                             c.      Obligatoriedad de cumplir los requerimientos de movilidad en todas las obras públicas nuevas que se hagan.
                                                            d.      Volver a definir la política de aparcamientos regulados para movilidad reducida.
                                                            e.       Revisar la accesibilidad a las instalaciones deportivas y culturales municipales, así como habilitar espacios adecuados para que las personas con movilidad reducida puedan asistir a las actividades deportivas y culturales de manera integrada con el resto del público.
                                                              f.      Trabajar en la sensibilización y el civismo encaminada a respetar los elementos que faciliten la accesibilidad urbana a las personas con movilidad reducida.

APARCAMIENTO REGULADO. ZONAS VERDES Y AZULES:
141.         Revisar el acuerdo con Vopi4 sobre la concesión por la obra de la plaza de los Països Catalans y la concesión de explotación del párquing subterráneo de la plaza, así como de las zonas azul i verde.
a.      Revisar las zonas de aparcamiento regulado, respecto a cantidad, zonas y precios.
b.      Proponer un 15% de plazas de Zona Azul sin pago con solo el reloj de control horario.
c.       Replantear el número de plazas de Zona Verde asignadas a los vecinos.
142.         Construir o Habilitar aparcamientos disuasorios gratuitos, en zonas estratégicas del pueblo y alrededores.
143.         Recuperar todas las plazas de aparcamiento que se han perdido. Estudiar fórmulas para dotar de plazas de aparcamiento a diferentes zonas del pueblo.
144.         Revisar las plazas de aparcamiento de titularidad municipal para intentar privatizarlas u ofrecerlas al comercio local.

18)  COMUNICACIONES

Un pueblo vertebrado necesita de unas comunicaciones adecuadas. Nuestro objetivo tendrá como fin conseguir acercar al ciudadano a los medios de transporte público debido a su practicidad.
Nuestras propuestas son:

145.         Recuperar el proyecto para la segunda estación de Premià de Mar (Apeadero de Can Pou-Camp de Mar).
146.         Trebajar para mejorar la estación de Rodalies Renfe actual.
147.         Compromiso de hacer las gestiones necesarias para inclouir Premià de Mar en la corona tarifaria metropolitana T-1.
148.         Crear un proyecto para pacificar la N-II y dar vida al paseo de la N-II.
149.         Mantener el autobús de rotación local. Estudiar mejoras en su servicio, y fórmulas de gestión y regulación de precios.
150.         Realitar un Plan de Circulación Urbana.
                                                            a.      Estudio en profundidad sobre la ordenación y regulación del tráfico (sentidos, circuitos y señalización de circulación) en especial por el centro del casco urbano.
                                                            b.      Remodelación siguiendo el Plan de Circulación que surja del estudio.
                                                             c.      Consensuar las medidas a adoptar con los colectivos afectados.

CIUTADANIA ACTIVA

Daremos apoyo y potenciaremos el caudal de actividad educativa, cultural y deportiva existente en Premià, fomentando la participación de los barrios, entidades y colectivos.

19)  EDUCACIÓN

Además de cumplir con las competencias que en materia de Educación tenemos los municipios (que se refieren fundamentalmente al mantenimiento y conservación de los Centros Educativos, así como a la seguridad de los mismos y de sus ocupantes), desde el Ayuntamiento nos ocuparemos en complementar la oferta educativa que la Generalitat de Catalunya tiene en nuestro pueblo. En esta línea, nos proponemos:

151.         Política activa de ayuda a la comunidad escolar de Premià.
152.         Ayudar a mantener los edificios de las escuelas públicas.
153.         Ayudas a las necesidades educativas especiales:
                                                            a.      Intentar la apertura de un centro de formación especial sea nuevo o por adhesión a uno de los centros actuales.
                                                            b.      Ayudas profesionales por tramos específicos de edad (Psicólogos, Psicopedagogos y Fisioterapeutas).
                                                             c.      Información y Formación sobre tipos de enfermedades, su detección y formación de educadores y particulares.
154.         Crear una Oficina Municipal contra el acoso escolar:
                                                            a.      Servicio de apoyo profesional a los escolares acosados.
                                                            b.      Servicio de vigilancia.
                                                             c.      Medidas y campañas municipales de prevención.
155.         Plan Local de Educación con todos los interlocutores.
156.         Recuperar las Becas Comedor.
157.         Hub Oco-Educativo en el solar de Metalogenia:
                                                            a.      Guardería.
                                                            b.      Chiqui-Parc.
                                                             c.      Escuela Permanente de Adultos.
                                                            d.      Biblioteca/Ludoteca para niños y adolescentes.
                                                            e.      Convenio con la Universidad (TecnoCampus de Mataró).
158.         Mantener y potenciar los Programas de Formación Ocupacional.
159.         Incrementar las medidas de seguridad de los Centros Educativos:
                                                            a.      Revisar los protocolos de Emergencias y Evacuación de los centros, actualizarlos y adecuarlos si procede.
                                                            b.      Desarrollar los Planes de Evacuación propios de cada Centro para casos de catástrofes, con realización periódica de simulacros y supuestos prácticos.

20)  CULTURA

El acceso de todos a los bienes culturales constituye una pieza vital de la vida democrática local; de tolerancia, libertad y progreso, y un instrumento de integración y convivencia entre las diversas identidades culturales en un municipi en el que convivimos nativos de diferentes lugares del Estado y de diversos paises.
En el ámbito de la Cultura, el gobierno de Empenta per Premià representará también el inicio de una nueva etapa, poniendo en marcha las medidas siguientes:

160.         Plan Local de Cultura.
161.         Recuperar el espíritu sardanístico.
162.         Recuperar actividades en la Biblioteca Martí Roselló.
163.         Crear un Aula Permanente de Exposiciones.
164.         Establecer un Convenio de oferta cultural con el Centre L’Amistat.
165.         Establecer un Convenio de oferta cultural con el Patronat Social Premianenc.
166.         Potenciar la colaboración y ayuda a las asociaciones culturales.
167.         Potenciar la conservación, puesta en valor y promoción del Patrimonio histórico y cultural de Premià:
168.         Museu d’Estampació Tèxtil.
                                                            a.      Potenciar su promoción externa.
                                                            b.      Crear un calendario de exposiciones dinámico, que revitalice su interés por parte de la ciudadanía en general.
                                                             c.      Creación de visitas para los colegios de Premià de Mar.
                                                            d.      Muestra itinerante, aprovechando fiestas en la calle o el Día de la Moda.
                                                            e.      Escultura Homenaje a los Estampadores de Premià.
169.         Museu Romà.
                                                            a.      Promocionar e intentar incluirlo en el programa de rutas museísticas de Catalunya.
                                                            b.      Continuar dotándolo de los recursos necesarios para investigación y musealización.
170.         Promocionar la Escola de Música. Intentar conseguir fondos para que sea sostenible con pequeñas aportaciones de los alumnos.
171.         Completar la red de equipamientos culturales y multiplicar su rentabilidad social.
                                                            a.      Establecer Mini bibliotecas de Barrio, en los locales de las AA.VV., adecuando estos a tal efecto.
                                                            b.      Fomentar la participación de los ciudadanos en la elaboración de los proyectos e incluso en la gestión de los equipamientos.
                                                             c.      Potenciar hábitos culturales como la lectura, música en directo, teatro, etc.
172.         Buscar fórmulas para potenciar la actividad y mantenimiento de la importante actividad teatral que mantiene Premià de Mar. Crear un Concurso de Teatro para todos los grupos locales, como fórmula para incentivarlos y ayudarlos en su desarrollo.
173.         Seguir fomentando el tejido cultural asociativo y potenciar el existente.
174.         Impulsar la colaboración entre municipios del entorno para la elaboración de proyectos culturales en común. Esto nos permitirá desarrollar proyectos que de otra manera se escaparían a las posibilidades de cada municipio.

21)  DEPORTES

El ejercicio, la actividad física y el deporte constituyen para nosotros un derecho de toda la ciudadanía de Premià de Mar, que entendemos se ha de proteger y fomentar como factor esencial de crecimiento personal y social. Constituye además la mejor prevención para la población infantil, juvenil y en general contra la adquisición de hábitos perjudiciales para la salud individual y colectiva de nuestro pueblo.
Nos proponemos consolidar e incrementar en lo posible los niveles deportivos de Premià de Mar, en relación a instalaciones, su práctica y los mecanismos de uso y gestión.

175.         Potenciar la colaboración con las asociaciones deportivas.
176.         Potenciar las escuelas deportivas y el deporte de base, como vehículo de integración, educación para la ciudadanía con valores y crecimiento personal.
177.         Continuaremos potenciando las instalaciones deportivas de las escuelas abriéndolas al público fuera de horario de la escuela.
178.         Mejora de las instalaciones deportivas existentes y construcción de nuevas si se precisa.
179.         Adoptar cuantas medidas sean necesarias para la prevención de accidentes en las prácticas deportivas.
180.         Favorecer la realización de cuantas campañas Informativas en relación a la práctica del deporte en cualquiera de sus modalidades propongan los colectivos deportivos de Premià.


Comentarios

Entradas populares